Rätt för barn till arvinge att träda i hans eller hennes ställe som arvtagare om arvingen avlidit.

2019-10-20 i Arvsordning
FRÅGA
Maka (med två döttrar och deras barn -2 resp 3st.) gift med avliden make utan barn men syskon o syskonbarn) . Testamente upprättat där den avlidnes kvarlåtenskap ska gå till makans två döttrar är tecknat. Om någon av döttrarna avlider före sin mor vad gäller då?Makan och den avlidne hade skrivit testamentet för att pengar inte skulle gå till syskon/syskonbarn måste makan skriva ett nytt testamente för att säkra att ev kvarlåtenskap efter någon av döttrarna går till dennas barn (dvs makans barnbarn).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makes arvsrätt regleras i 3 kap. Ärvdabalk (ÄB). Det som den efterlidande maken erhåller i arv efter den andra maken innehas med så kallad fri förfoganderätt viket innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen men inte genom testamente disponera över den andel som innehas med fri förfoganderätt.

Den först avlidnes arvingar har sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider enligt 3 kap. 2 § ÄB. Eftersom make inte hade några barn behövs inte någon hänsyn tas till regler om laglott, och testamente om att inget arv ska gå till syskon/syskonbarn utan att all kvarlåtenskap ska tillfalla makans två döttrar är därmed giltigt. Enda arvingarna efter maken är alltså döttrarna till makan.

Om arvinge avlidit finns en generell rätt för dennes barn att träda i hans eller hennes ställe (så kallad istadarätt), till exempel om barnet avlidit går rätten vidare till eventuella barnbarn och så vidare (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att det inte behövs skrivas in i testamente att arvet ska gå vidare till döttrarnas barn om någon av döttrarna skulle avlida före sin mor utan det framgår av lagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1412)
2020-05-28 Den legala arvsordningen
2020-05-26 Fråga om makes arvsrätt
2020-05-24 Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?
2020-05-24 Hur fördelas arvet när det finns ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (80393)