Rätt att som markägare ta ut avgift för olovlig parkering

2020-08-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
På sommaren har vi problem med parkerade bilar vid en infartsväg på landet, infartsvägen är privat och gränsar till allmän väg. 20m in på infartsvägen har vi en vägbom som är stängd, lagliga skyltar finns för parkeringsförbud och förbud mot obehörig trafik. Detta hjälper ej utan folk parkerar vid infart och utmed den allmänna vägen så det knappt går komma fram. Vad gör man? Kan man själv få tillstånd till att ge parkeringsböter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag tolkar din fråga har du skyltat parkeringsförbudet på vägen. Parkeringsförbudet gäller som jag förstår det på den privata vägen och det är parkeringar i strid med det förbudet som du har haft problem med. I mitt svar har jag därför fokuserat på vilken rätt du har att ta ut kontrollavgift för olovliga parkeringar på din privata väg.

Regleringen

Svaret på frågan finns att hitta i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Första bestämmelsens första stycke har följande lydelse (LKOP 1 §):

"En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering)."

Bestämmelsen ger markägare rätt att ta ut en kontrollavgift vid olovlig parkering. Är det tal om en enskild väg som ägs av en vägförening tillfaller rätten vägföreningen. Denna rätt tillfaller även personer som genom avtal får förfoga över markområdet (genom arrende, servitut eller annat nyttjanderättsavtal). Det som hädanefter sägs om markägare gäller därför även sådana nyttjanderättshavare.

I bestämmelsens andra stycke avgränsas lagens tillämpningsområde:

"Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken."

Stycket innebär att markägaren har rätt att ta ut kontrollavgift om inte vägen redan omfattas av en lokal trafikföreskrift. Ofta är det kommunen som meddelar sådana föreskrifter med stöd i lag om felparkeringsavgift. Om ditt lokala gatukontor har meddelat parkeringsförbud för samtliga vägar inom området innebär det alltså att du inte får ta ut en kontrollavgift för olovliga parkeringar (sådana allomfattande parkeringsförbud gäller även enskilda vägar i området om de inte uttryckligen undantagits). Styckets sista lokution "…straff enligt annan författning än brottsbalken" syftar till trafikförordningens straffbestämmelser. Om den olovliga parkeringen är straffbar enligt den författningen har du inte heller rätt att ta ut en kontrollavgift.

Bedömningen i ditt fall

Som jag tolkar din fråga har inte kommunen meddelat några trafikföreskrifter om parkeringsförbud i området som din väg omfattas av (sådana föreskrifter är i regel utmarkerade och om du vill försäkra dig om att så är fallet kan du kontakta ditt lokala gatukontor). Däremot omfattas sannolikt den anslutande allmänna vägen av förskrifter varför du inte kan ingripa mot olovliga parkeringar där – även om de skulle blockera din utfart. För det får du kontakta polisen eller kommunen. Vidare kan jag utifrån din fråga inte avgöra om de olovliga parkeringarna du besvärats av är straffbara enligt trafikförordningen, men det framgår av författningens 14e kapitel vilka förfaranden som är straffbara. Sannolikt hindras du dock inte av det heller.

Skyltningen

Trots att du har skyltat förbudet tänker jag att det kan vara en god idé att säga något om kraven kring skyltning. För att kontrollavgift ska kunna tas ut måste förbudet vara tydligt skyltat (LKOP 3 §). Enligt förordning om kontrollavgift vid olovlig parkering är det Transportstyrelsen som bestämmer hur skyltningen ska utföras. Myndigheten har meddelat en förskrift som heter TSFS 2019:74 av vilken det i fjärde kapitlet framgår hur en det ska ske. Den är väldigt detaljerad så jag föreslår att du tar del av föreskriften på myndighetens hemsida. Har den uppsatta skyltningen skett i enlighet med vägmärkesförordningen är den också godkänd.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär det sagda att du sannolikt kan ta ut kontrollavgifter för de olovliga parkeringarna, men jag råder dig att göra vidare efterforskningar beträffande straffbarheten av parkeringarna enligt trafikförordningen. Troligtvis har det lokala gatukontoret svar på det. Alternativt kan du kontakta oss igen med information angående vilken kommun det gäller och vägens belägenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?