Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter

FRÅGA
När kallas det ockerränta, belopp och lagrum?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det är ockerräntor vid lån för konsumenter du frågar om.

När gör man sig skyldig till ocker och vad innebär det?

Ocker regleras både i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), samt i brottsbalken (BrB). I 31 § AvtL anges att i de fall någon har begagnat sig annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen inte ska vara gällande mot den förfördelade.

I 9 kap 5 § 2 st. BrB anges att den som utnyttjar en annan i enlighet med något av ovan nämnda rekvisit i samband med kreditgivning gör sig skyldig till ocker.

Regler för räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter

Nya regler om högkostnadskrediter infördes 2018 och dessa anger specifika regler för dig som konsument. Högkostnadskrediter är de krediter med effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller bostadskredit, 2 § 15 st. konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL). Det ska alltid ske en kreditprövning innan beviljande av ett sådant lån. Reglerna för kreditprövning hittar du i 12-13 §§ KkrL.

Det finns lagstadgat i 19 a § KkrL att varken krediträntan eller dröjsmålsräntan per år får överstiga den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen med ett tillägg av 40 procentenheter. Detta är det s.k. "räntetaket".

I 19 b § KkrL anges det s.k. "kostnadstaket". För en högkostnadskredit får kostnaderna inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet, eller i fråga om kontokredit, varje enskild utnyttjande av kreditbeloppet som konsumenten gjort. Det innebär att om du tar ett lån om 5000 kr, får de totala kostnaderna för det lånet inte överstiga 10 000 kr.

Vad innebär detta för dig som konsument?

Om villkoren i ett kreditavtal mot förmodan strider mot ovan nämnda regler, är de utan verkan för dig som konsument i enlighet med 9 kap 5 § 2 st. BrB, samt kan förbjudas enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och förklaras ogiltigt enligt 31 § AvtL.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Josefine Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?