Räknas skadestånd som inkomst vid bedömning av rätten till socialbidrag?

2021-06-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej om person som uppbär socialbidrag får ett skadestånd efter att en dom vunnit laga kraft dvs ett skadestånd utdömt av rätten. Kan och får då sociala myndigheter räkna detta som en inkomst och göra avdrag för utdömt skadestånd dvs. så att mottagaren av skadeståndet i praktiken inte får en krona?Säg att utdömt skadestånd är på 5.000 kr, kan då sociala myndigheter minska det ekonomiska bidraget till mottagaren sv utdömt skadestånd med 5.000 kr ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga behandlas i socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § SoL). För att ha rätt till bistånd förväntas alltså den enskilda ha utnyttjat alla de möjligheter som normalt står denne till buds för att försörja sig själv.

Skadeståndsrätten skiljer mellan ekonomiskt och ideellt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet är till för att kompensera ekonomiska förluster, medan det ideella skadeståndet avser att ersätta bl.a. fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av den personliga integriteten. Oavsett vilken typ av skadestånd det handlar om ska det räknas in i bedömningen för rätten till bidrag. Anledningen till det var för att upprätthålla socialbidragets syfte och funktion som det yttersta skyddsnätet för människors försörjning (jfr. prop. 2000/01:80 s. 94 – 95).

Svaret på din fråga är alltså ja, skadestånd räknas som inkomst och socialen kan alltså minska det ekonomiska bidraget. Det är dock viktigt att påminna att det alltid ska göras en individuell bedömning i varje enskilt fall. Ibland kan det vara rimligt att det individuella synsättet vidgas eftersom förutsättningarna avviker från det som normalt förekommer vid socialbidragshantering. Ett sådant exempel kan vara en enskild som har fått ett ideellt skadestånd på grund av att han eller hon har varit utsatt för ett brott av något slag, och t.ex. kan ha behov av långvariga och kostsamma behandlingar. Detta bör då rimligtvis beaktas vid biståndsbedömningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?