Räknas körkortsåterkallelse som dubbel bestraffning?

En kompis blev tagen för doping fick dags böter.

Får sedan ett brev från transport styrelsen där han ska lämna urin prov 6 månader. Då doping inte är narkotika klassat och heller inte centralstimulerande så påverkar det inte hans kör förmåga. Räknas inte detta då som dubbelbestraffning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för dels vilket lagstöd det finns för Transportstyrelsen att begära urinprov med anledning av ringa dopningsbrott, dels kommer jag att redogöra för huruvida det räknas dom dubbel bestraffning att lämna sådana prov eller att få körkortet återkallat.

Ett körkort kan återkallas för dopningsbrott

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen och körkortsförordningen. Det finns en mängd fall som kan vara aktuella för återkallelse av körkort. I mitt svar till dig redogör jag dock endast med vilket lagstöd ett körkort kan återkallas med anledning av ringa dopningsbrott.

Ett körkort ska återkallas om det med hänsyn till brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till, kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om vederbörande på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon (5 kap. 3 § p6 Körkortslagen). Körkortet ska även återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg (5 kap. 3 § p8 Körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller förutsättningarna som gäller för att inneha körkort ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. I det ingår bland annat att det kan begäras in läkarintyg och urinprov (5 kap. 2 § Körkortsförordningen).

Även om anabola steroider inte är narkotikaklassat utgör det ändock ett brott varvid Transportstyrelsen ska utreda om körkortshavaren är en lämplig körkortsinnehavare. Om körkortshavaren inte lämnar urinprov och läkarintyg kan körkortet återkallas. Likaledes kan det återkallas om urinproven visar på ett fortsatt dopingbruk.

Återkallelse av körkort är inte dubbelbestraffning

Frågan huruvida en körkortsåterkallelse utgör dubbel bestraffning prövades av Högsta förvaltningsdomstolen år 2014 i mål nr. 1757-14. I målet hade Transportstyrelsen återkallat en mans körkort då han inte ansågs som lämplig bilförare efter att han hade dömts för mordbrand till fängelse i tre år.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade med beaktande av bland annat EU-rättslig praxis att återkallelse av körkort inte anses ha straffrättslig karaktär. Återkallelse av körkort sker inte på grund av brottet i sig utan alla relevanta omständigheter vägs samman och det görs en bedömning om huruvida körkortshavaren är lämplig att inneha körkort eller ej. Eftersom brottet som sådant inte ska tillmätas avgörande betydelse och återkallelsen inte är avsedd att utgöra en bestraffning räknas det inte som ett straffrättsligt förfarande. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i målet att det därmed heller inte står i strid med förbudet mot dubbel bestraffning.

Sammanfattningsvis finns det lagstöd för Transportstyrelsen att ålägga din vän att lämna urinprov för att visa att vederbörande är en lämplig körkortshavare. Om vederbörande inte lämnar urinprov och läkarintyg, alt. lämnar positiva prover, kan körkortet återkallas. Enligt praxis är en körkortsåterkallelse inte ett straffrättsligt förfarande och därför strider det heller ej mot förbudet mot dubbel bestraffning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning