räknas kapitalinkomst från försäljning av bostadsrätt med i underhållsbidragsberäkning?

2020-01-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Bakgrund.En skilsmässa ägde rum jan 2016.I en dom som fick laga kraft i nov 2018 tilldömdes pappan att betala ett underhållsbidrag för två barn enligt försäkringskassan schabloner plus ett standardtillägg på 1200 kr per barn, totalt 5900 per månad.Vårdnaden är delad men på grund av den uppskattade inkomstskillnaden för 2018 avseende Inkomst avtjänst blev det dessa siffror (modern arbetslös delar av 2018)Nu är det så att pappan också sålde en bostadsrätt våren 2017 och det uppstod en reavinst på 790,000 kr som slog igenom först i 2018 års taxeringsammanfattning, hamnade och visas som Överskott av Kapital och som nu moderna gör gällande också ska räknas in.Den egentliga frågan till er är i första hand om kapitalinkomster överhuvudtaget ska ingå i beräkningen av storleken på underhållsbidrag vilket ni i en liknande fråga svarat Nej på (2019.01.31 Emilia Skants Flood) men också hört tvärt om efter det.Den andra frågan blir i det fall det trots allt ska ingå om det är rimligt att just detta ska göra det då ju "inkomsten" uppstod ca 1 1/2 år innan dom men att vårt system gör att deklarationen av bostadsförsäljningar görs och visas året efter
SVAR

Hejsan!

Räknas kapitalinkomst av försäljning av bostadsrätt in i underhållsbidragsberäkningen?

I hittillsvarande praxis har domstolarna i princip utgått från att underhållsskyldigheten skall bestämmas på grundval av förvärvsförmågan. Det vanligaste är att förälderns "inkomst" är ett mått på hans eller hennes förvärvsförmåga och att underhållsskyldigheten alltså bestäms med utgångspunkt i förälderns inkomst. Men om föräldern utan godtagbar anledning underlåter att utnyttja sin förvärvsförmåga beräknas underhållsbidraget med utgångspunkt i den inkomst föräldern skulle ha haft om han eller hon hade utnyttjat sin förvärvsförmåga. I SOU 1995:26 sid 74, uppräknas de inkomst-variabler som underhållsbidrag beaktar, där räknas det upp även kapitalinkomst. De förklarar vidare vad kapitalinkomst betyder i detta sammanhang vilket består av bankräntor, värdepappersräntor samt utdelningar och redovisas brutto, dvs. före avdrag. Här nämns ingenting om engångsbelopp av försäljning av bostadsrätt.

Emellertid säger även utredning (SOU:n) att de vill vidare erinra om att kapitalavkastning bör tas med när föräldrarnas nettoinkomst beräknas. Vid den genomgång av domar om underhållsbidrag till barn och bidragsförskottsärenden som utredningen har gjort, har kunnat konstateras att kapitalinkomster nästan aldrig finns med i beräkningen. Anledningen vet de inte, det kan bero på att uppgifterna är svårkontrollerade eller att parterna aldrig åberopar kapitalinkomst som grund.

Som svar på din fråga kan sägas följande: I utredning och i praxis nämns ingenting om att engångsbelopp för försäljning av bostadsrätt är grund av underhållsbidragsberäkningen. Visserligen nämns det kapitalinkomster men det förefaller omfatta avkastning från utdelning, värdepapper och liknande som ger en kontinuerlig inkomst och inte ett engångsbelopp. Försäkringskassan föreskrifter förefaller hålla med, klicka här (Försäkringskassans föreskrifter, sid 18).

När kan jämkning av dom ske?
Jag kom fram till att din barns mor inte kan åberopa jämkning i underhållsbidraget. Jag ger dig nedan lite mer information om när jämknings kan ske.

Förutsättningar för ändring av dom stadgas i föräldrabalken 7kap 10§. Jämkning på grund av ändrade förhållanden kan inte ske vid varje ändring av någon av de faktorer som påverkar underhållsbidragets storlek. Det krävs att förändringen är något så när betydelsefull. Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan inte föranleda jämkning (prop. 1978/79:12 s. 116).

Har du övriga frågor som du tyckte att jag inte svarade på så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85360)