Räknas det som ofredande att blåsa cigarettrök i ansiktet på någon?

FRÅGA
Snabb fråga, räknas det som ofredande om någon blåser cigarettrök i ansiktet på en? Med tanke på alla skadliga ämnen i röken.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet ofredande finns i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB). Där står: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år". Lagtexten har denna lydelse sedan den 1 januari 2018. Handlingar som begåtts innan dess ska bedömas enligt äldre lagtext.

Att blåsa cigarettrök i ansiktet på någon kan anses falla under uttrycket annat hänsynslöst agerande, bland annat med tanke på att cigarettrök innehåller för människor skadliga ämnen. Högsta domstolen har dock ännu inte prövat om den situation du beskriver kan bedömas som ofredande. I praxis finns situationer som påminner om den du beskriver, exempelvis att spotta en polisman i ansiktet (se till exempel rättsfallen NJA 1999 s. 725 och NJA 2005 s. 738). Observera att dessa rättsfall avgjordes före lagändringen 2018.

Det är dock inte tillräckligt att handlingen anses vara ett hänsynslöst agerande. Den måste dessutom varit ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Med detta menas att handlingen typiskt sett är av sådant slag att någon utsätts för en fridskränkning. Det ska göras en objektiv bedömning av situationen med utgångspunkt till exempel i relationen mellan den som blåser röken och den som utsätts för detta. Den utsattes personliga förhållanden kan även beaktas, till exempel om denne lider av astma.

För att handlingen ska räknas som ett brott krävs dessutom att gärningspersonen agerade med uppsåt (1 kap. 2 § BrB).

Det finns särskilda åtalsregler för ofredanden som inte har begåtts på allmän plats. Sådana brott får bara åtalas av åklagare om målsäganden anger brottet eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt (4 kap. 11 § BrB).

Det är svårt att ge ett exakt svar på din fråga utifrån de uppgifter du lämnat. För att ge ett utförligare svar krävs att man känner till de närmare omständigheterna, till exempel i vilket sammanhang handlingen har utförts.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll