Räknas det som hemfridsbrott när brottet begås av en myndighetsperson?

FRÅGA
Om man tror att en individ har varit inne i min lägenhet utan min tillåtelse/medgivande och att personen ifråga är polis eller är statsanställd, kan fortfarande räknas som hemfridsbrott eller olaga intrång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemfridsbrott och olaga intrång

Hemfridsbrott och olaga intrång stadgas i Brottsbalken. För att det ska anses som ett brott krävs det en straffsanktion, och ett uppsåtligt handlande, se 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § 1st. BrB.

4 kap. 6 § BrB stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

4 kap. 6 § 2st. BrB stadgar att intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Vilken påverkan ger det faktum att gärningspersonen är en myndighetsperson?

Att det är en polis eller statsanställd som begår gärningen är ur Brottsbalkens synpunkt betydelselöst. Ett brott kan enkom begås av fysiska personer, vilket polismannen eller den statsanställda är.

En polis eller dylik myndighetsperson kan dömas för hemfridsbrott eller olaga intrång enligt Brottsbalkens regler. Det faktum att gärningspersonen är polis eller annan myndighetsperson har inte i det här fallet någon betydelse.

Det finns emellertid regler om ansvarsfrihet. 24 kap. 8 § BrB stadgar att en gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern.

Rent principiellt kan dock polisens agerande i ditt fall juridiskt sätt vara ett hemfridsbrott eller olaga intrång, om polisen olovligen har inträngt i din lägenhet, dock kan ansvarsfrihet som ovan stadgat vara för handen. En polis har dessutom, i vissa fall, juridiska befogenheter att, enligt polislagen äntra din residens.

Slutsatsen blir att gärningen kan kategoriseras som hemfridsbrott eller olaga intrång, även om personen som begick gärningen är en polis eller annan myndighetsperson, däremot kan gärningen vara tillåten i ovan stadgade situationer.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1130)
2021-03-02 Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande

Alla besvarade frågor (89887)