Råder vittneskrav för gåvobrev?

2019-03-24 i Gåva
FRÅGA
Vem får bevittna gåvobrev?Vi var tre systrar, min ena syster gick tyvärr bort för ett antal år sedan.Vår mamma vill ge oss två som forfarande är i livet, mig och min syster, pengar i gåva. Detta ska inte vara något förskott på arv. Vi ska skriva ett gåvobrev eftersom vi inte vill att det ska bli problem i framtiden med vår döda systers barn.Vad vi förstår så behöver inte gåvobrevet bevittnas. Men om vi nu vill det för säkerhets skull. Vilka kan då bevittna våra underskrifter på gåvobrevet? Går det bra med t ex min dotter, min dotters man/sambo, vår farbror, vår moster, kusin eller måste det vara någon som inte alls är släkt eller anhörig?Tack på förhandMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller angående gåvobrev?

En första fråga är när en gåva är gällande och vad syftet med ett gåvobrev är. En gåva får som huvudregel sakrättslig verkan genom fullbordandet i sig (se 1 § lag angående vissa utfästelser om gåva, hädanefter GåvoL). Sakrättslig verkan innebär att mottagaren erhåller bindande rätt till egendomen och att givaren eller givarens borgenärer inte längre kan göra anspråk på densamma. Fullbordandet av pengatransaktion är vanligen själva överlämnandet fysiskt eller registreringen på bankkonto vid överförande digitalt; något gåvobrev är i sig inte nödvändigt annat än av bevisskäl såsom ni synes avse. Annars syftar gåvobrev till att göra gåvoutfästelser bindande redan innan gåvan fullbordats.

En andra fråga är vad som krävs för att upprätta ett giltigt gåvobrev. Det enkla svaret är att det inte råder några särskilda krav på upprättandet (jfr 1 § GåvoL). Däremot råder att det måste vara tillräckligt för att kunna tydas, varför det framförallt finns viss betydelse i gåvogivare, gåvomottagare samt gåvoegendom tydligt framgår. Vittnen kan vara av stort bevisvärde vid framtida tvist och bör av trovärdighetsskäl inte vara någon anhörig. Som jämförelse tillåts som vittne vid upprättande av testamente bland annat inte person under 15 år, den som sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av psykisk störning, make eller sambo, släkt i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerled eller syskon (se 10 kap. 4 § ärvdabalken). Detta kan vara vägledande vid ert val av vittnen.

Vad gäller angående framtida arv?

Jag observerar att du nämner att gåvan inte ska vara förskott på arv. Vid detta vill jag erinra om en bestämmelse i ärvdabalken (ÄB) som kommit att benämnas "det förstärkta laglottsskydet" (7 kap. 4 § ÄB). Gåvor som är att till syftet likställa med testamente ska beaktas vid beräknande av laglottens storlek, varvid återbetalningsskyldighet kan uppkomma för gåvomottagaren. Vad som avses med att "likställa med testamente" är att det råder en avsikt att ordna successionen, vilket ofta benämns som att "gåvogivare tänkt på sin död" och egendomsförhållandena därefter. Att gåvan uttryckligen anges inte utgöra förskott på arv innebär inte nödvändigtvis att syftet bedöms som annat än att ordna successionen. Jag är inte tillräckligt insatt i omständigheterna för att bedöma sannolikheten för detta scenario i det fall du framlägger. Som exempel av bestämmelsens tillämplighet kan jag nämna NJA 1985 s. 414. I fallet hade två makar företagit flera rättshandlingar som innebar överförande av mannens egendom till hustruns enskilda egendom innan såväl som vid mannens död. Handlingsuppdelningen ansågs syfta till kringgående av gåvoskatt och vara arvsmässigt rättighetsurholkande. Syftet ansågs därav vara att ordna successionen efter makarna. Vid behov ytterligare information rekommenderar jag ytterligare en fråga.

I det fall bestämmelsen i ovanstående stycke ej är tillämplig råder ändock att gåvan kan ses som förskott på arv. Däremot ska förskottet inte avräknas på gåvotagarens arvsandel i det fall arvlåtaren/gåvogivaren föreskrivit att så inte ska ske (6 kap. 1 § första stycket ÄB). I detta hänseende är det relevant med ett gåvobrev som specificerar att förskottet inte ska avräknas. En sådan viljeförklaring/föreskrift kan ske vid gåvan eller senare, dock kan den inte i efterhand ändras till nackdel för gåvotagaren (NJA 2000 s. 262; 6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Det råder inga formkrav och inga vittneskrav avseende upprättande av gåvobrev men det kan vara av bevisvärde vid framtida tvist. Oavsett uttryckt avsikt kan anses att gåvan handlar om att ordna successionen och huvudregeln är att gåvor ses som förskott på arv vilket ska avräknas från mottagarens arvsandel. I ett eventuellt gåvobrev bör för ändamålet införas en föreskrift om att gåvogivaren inte avser att gåvan ska avräknas på framtida arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (572)
2019-10-19 Är det möjligt att kräva betalning för en gåva i efterhand?
2019-10-14 Ge bort fastighet som gåva utan att det räknas som förskott på arv
2019-10-08 Gåva som enskild egendom
2019-10-05 Vad gäller vid gåva av fastighet?

Alla besvarade frågor (73804)