Psykisk sjukdom, förtal eller förolämpning?

FRÅGA
Är det förtal eller förolämpning att i skriven text hävda, att en specifik person har en psykisk störning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Skillnaden mellan de två brott du tar upp är vem de riktar sig mot. Förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700), BrB, innebär att någon utpekar en annan som klandervärd, d.v.s. vill såra en person genom att prata med tredje man. Förolämpning (5 kap. 3 § BrB) innebär att meddelandet går direkt till offret.

Förtal
Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för missaktning döms för förtal. Uppgiften ska innebära att andra typiskt sett ska kunna förlora aktningen för offret. Att utpeka någon som psykisk störd är enligt min mening en uppgift som typiskt sett innebär att människor förlorar aktningen för personen. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den.

Förolämpning
Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning. Som nämnt så riktar sig uttalandet i det här fallet direkt till offret. Att smäda någon genom kränkande tillmälen, skällsord eller beskyller någon för något skymfligt innefattas. Typexempel från rättsfallet NJA 1989 s 374 är "jävla svartskalle". Innehåller texten en bestämd nedsättande uppgift, som i detta fall, gör man sig skyldig till förolämpning. Riktar sig texten inte bara till offret utan även till tredje part döms gärningsmannen istället endast för förtal. Förolämpning är alltså ett brott som bara aktualiseras om förutsättningarna för förtal inte uppfylls.

Sammanfattning
Det beror på omständigheterna om gärningsmannen i det här fallet kan dömas för förtal eller förolämpning. Vänder sig texten bara till offret blir det förolämpning, vänder den sig även till tredje part blir det förtal. Avslutningsvis kan också sägas att förtal och förolämpning i skriven text i vissa kan vara tryckfrihetsbrott, se 7 kap. 4 § 14-15 p. Tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll