Problematik med lösspringande hund

2016-02-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej.Jag undrar om ni kan hjälpa mig, och resten av byn, med ett problem.Det är en kvinna i byn som flera ggr per dag bara släpper ut sin hund, året om, helt utan tillsyn. Som en bondkatt.Den har förutom att rivit runt i källsorteringen på våran kallfarstu, pissat och skitit ner våran gård, drivit vilt och slagits med andra hundar i byn. Enligt hennes närmaste granne har den tagit höns av dom. En gång under pågående älgjakt, i anslutning till en rådjursutfodring, stod den och skällde på en passskytt i tornet!Vi har pratat med henne flera gånger, senast för någon dag sedan. Utan resultat. Hon lovar dock att hålla koll på sin hund varje gång...Vad har vi för möjligheter att få ett slut på detta? Bör vi fota bevis att den är lös långt från hennes gård etc? Detta har pågått i flera år!Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din fråga innehåller flera aspekter så behandlar jag dem i tur och ordning.

Föreläggande och förbud

Eftersom hunden springer löst och orsakar skador och andra problem så kan ni framställa en begäran hos polisen om föreläggande eller förbud för att förebygga skador och avsevärda olägenheter i form av ytterligare döda höns, bitskador på andra hundar och störningar för vilt och jakt. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 8 § första stycket. Eftersom hunden har sprungit löst och orsakat problem i flera år, och kvinnan efter upprepade tillsägelser inte har förbättrat sin tillsyn, så lär polisen med största sannolikhet i sin bedömning komma fram till nödvändigheten av ett eller flera förelägganden eller förbud. Sådana kan innebära exempelvis att hunden ska bära munkorg vid vistelse utomhus eller att den inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag. Om dessa åtgärder inte visar sig vara tillräckliga för att kvinnan ska förbättra sin tillsyn så får polisen besluta att omhänderta hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §). En begäran om föreläggande eller förbud kan med fördel förenas med bevismaterial i form av foton eller liknande. I fråga om de sakskador som hunden har orsakat genom att bland annat förstöra källsorteringen, bita andra hundar och döda höns så är kvinnan i egenskap av hundens ägare ersättningsskyldig, oavsett om hon anses ha vållat skadorna eller inte (Lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket).

Dödande av hund på område med lantbruksdjur

Om hunden påträffas ännu en gång på område där höns finns så får hönsägaren döda hunden, under förutsättning att hunden inte låter sig fångas in och att det är nödvändigt för att skydda hönsen. Med andra ord så har hönsägaren en bedömningsskyldighet att infria innan han kan döda hunden, först i fråga om möjligheter att få hunden under kontroll och därefter i fråga om dödandet av hunden är det enda sättet att skydda hönsen (Lag om tillsyn över hundar och katter 14 § första stycket). Om hunden dödas under dessa omständigheter så är dock hönsägaren skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polisen (Lag om tillsyn över hundar och katter 14 § andra stycket). Om han inte gör en sådan anmälan i tid så kan han dömas till böter (Lag om tillsyn över hundar och katter 23 § första stycket, punkt 2).

Omhändertagande i viltområde

Om hunden påträffas i ett område där det finns vilt så har jakträttshavaren eller dennes företrädare rätt att omhänderta hunden. Om omhändertagande görs så ska dock kvinnan i egenskap av hundens ägare snarast underrättas om detta. Görs inte en sådan underrättelse i tid så kan jakträttshavaren eller dennes företrädare dömas till penningböter. Om jakträttshavaren eller hans företrädare inte önskar omhänderta hunden så kan polisen istället sköta omhändertagandet (Lag om tillsyn över hundar och katter 17 § första stycket, och 23 § andra stycket). Om hunden i ett sådant fall exempelvis inte låter sig infångas eller är i så dåligt skick att djurskyddet motiverar avlivning, men samtidigt fortsätter driva vilt, så får polisen avliva hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 17 § andra stycket). De kostnader som uppkommer genom omhändertagandet är kvinnan i egenskap av hundens ägare skyldig att betala (Lag om tillsyn över hundar och katter 20 § första stycket). Om hon inte hämtar hunden inom fem dagar från det att hon underrättas om omhändertagandet så får jakträttshavaren, om denne har skött omhändertagandet, behålla hunden. Om det istället är polisen som har omhändertagit hunden så får de efter utredning sälja, byta bort eller, under vissa omständigheter, avliva hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 18 §).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har du och dina grannar ett flertal medel för att komma tillrätta med problematiken. Primärt kan ni begära förelägganden eller förbud och kräva kvinnan på ersättning för de skador som hennes hund har orsakat. För det andra så har ni befogenhet att under vissa omständigheter döda hunden om den befinner sig på ett område med höns, eller omhänderta den om den springer löst i ett viltområde.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?