FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/09/2018

Preskriptionstider

<p>Hej!</p><p>Jag behöver hjälp med tolkningen av följande:</p><p>Preskriptionstider (Bortfallande av påföljd) bestäms i Kap 35 § 1.<br>I Kap 35 § 6 anges ytterligare tider. Är dessa tider endast gällande för de brott som är angivna i § 4 dvs. sexualbrott?</p>

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag utgår från att när du skriver de brott som är angivna i 4§, så menar du 35 kap. 4§ Brottsbalken.(här) För att besvara din fråga börjar jag med att kort berätta lite om varje paragraf.

35 kap.1 § Brottsbalken - åtalspreskription
I 35 kap. 1§ Brottsbalkenregleras bestämmelser om åtalspreskription. Det innebär att någon påföljd inte får dömas ut om den misstänkte inte häktas eller fått del av åtalet inom en viss tid från brottet. Om brottet är preskriberat ska åtalet alltså ogillas. Preskriptionstiden varierar beroende på vilket brott det gäller.


35 kap. 4§ Brottsbalken - beräkning av preskriptionstiden
35 kap. 4§ Brottsbalkenbehandlar själva beräkningen av preskriptionstiden. Huvudregeln är att preskriptionstiden enligt 35 kap. 1§ Brottsbalkenska beräknas från den dag brottet begicks. I andra stycket av paragrafen finns en särskild regel om när man börjar räkna preskriptionstiden för vissa sexualbrott mot barn. Preskriptionstiden ska i dessa fall räknas ifrån den dag då målsägande fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Samtliga brott som är nämnda i paragrafen förutsätter alltså att målsägande var under arton år när denne begick brottet. Regleringen medför alltså att den absoluta preskriptionstiden enligt 35 kap. 6§ Brottsbalkenkommer att förlängas på motsvarande vis. Bestämmelsen omfattar alltså alla typer av brott, förutom de som är undantagna i 35 kap. 2§ Brottsbalken.


35 kap. 6§ Brottsbalken - absolut preskription
35 kap. 6§ Brottsbalken reglerar bestämmelser om absolut preskription, dvs tider som gäller oavsett om åtal har delgetts eller att häktning har skett. Efter att tiderna som nämns i paragrafen har förflutit får en påföljd aldrig dömas. När man beräknar den absoluta preskriptionstiden utgår man från de tider som sägs i 35 kap. 4§ Brottsbalken. Som huvudregel gäller alltså den absoluta preskriptionstiden från den dag då brottet begicks, men när det gäller vissa sexualbrott mot barn så räknas preskriptionstiden från den dag då målsägande fyller eller skulle ha fyllt 18 år.


Vad gäller i ditt fall?
För att besvara din fråga så måste jag först klargöra att de brott som är angivna i 35 kap. 4§ Brottsbalkeninte endast är sexualbrott, utan gäller alla typer av brott förutom de som är undantagna enligt 35 kap. 2§ Brottsbalken(mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, terroristbrott osv.) Paragrafen är alltså endast ett uttryck för vilken tidpunkt man ska utgå från när man beräknar preskriptionstiden.För att räkna ut den absoluta preskriptionstiden enligt 35 kap. 6§ Brottsbalkenutgår man alltså från de tidpunkter då preskriptionstiden börjar att löpa enligt 35 kap. 4§ BrottsbalkenAlltså som huvudregel så gäller den absoluta preskriptionstiden från den dag då brottet begicks, men när det gäller vissa sexualbrott mot barn så räknas den absoluta preskriptionstiden från den dag då målsägande fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Hoppas du fick svar på din fråga

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo