Preskriptionstid - skadestånd

hej om en person är dömd till skadestånd men det aldrig kommit någon förfrågan på något vis om de pengarna, när preskiberas det då. som jag tolkat lagen så är det preskiberat 1 år efter dom?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Redan i domens domslut framgår det att en person är skyldig att betala skadeståndet. Beroende på anledningen till skadeståndet kan preskriptionstiden bli olika lång. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.

Om skadeståndet utdömts med anledning av brott preskriberas skadeståndet ibland enligt (3 § PreskL). I (3 § st. 1 PreskL) sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Jag antar att det är från denna skrivelse du fått uppfattningen om att 1 års preskriptionstid gäller.

I frågan om preskriptionstid för skadestånd i anledning av brott gäller i första hand, även här, huvudregeln om 10 års preskriptionstid. Tiden räknas normalt från den dag brottet begicks. Regeln i (3 § PreskL) förespråkar dock att preskriptionstiden kan förlängas i vissa fall. Detta för att den som skadats ska ha möjlighet att begära skadestånd så längre straffrättslig påföljd kan ådömas. 3 § st. 1 PreskL saknar enligt förarbeten (NJA II 1981 s. 25) i praktiken betydelse för sådana fall då tiden för åtalspreskription är kortare än tio år. D.v.s. då den tiden man har på sig att hitta en skyldig för ett visst brott innan åtal inte längre kan väckas, är kortare än 10 år. Vid brott där åtalspreskriptionen är längre än 10 år innebär (3 § st. 1 PreskL) att den allmänna preskriptionstiden förlängs för enskilt anspråk i anledning av brottet, om inte ansvarsfrågan har avgjorts inom 9 år från att brottet begicks.

I ditt fall är frågan om ansvar för brottet, om det rör sig om ett sådant skadestånd, avgjord, då det finns en dom. Om det har gått mindre än 9 år mellan att brottet utfördes och domen kom, gäller den allmänna preskriptionstiden d.v.s. 10 år.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1981:130) för PreskL.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson 

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo