Preskriptionstid på fordringar avseende skadestånd

2015-11-05 i Preskription
FRÅGA
Jag drog på mig stora skulder när jag var 16 år gammal (10 år sedan) då jag åkte på stort skadestånd. Min fråga är om preskriptionstiden är 3 eller 10 år när första fordringsägaren är länsförsäkringar och sedan intrum justitia och nu kfm?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen (nedan PreskL) preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst.

Om det rör sig om skadestånd i anledning av brott gäller ibland särskilda regler som innebär att preskriptionstiden kan förlängas. Enligt 3 § PreskL kan skadeståndsfordran på grund av brott inte preskriberas förrän själva brottet preskriberats enligt 35 kap brottsbalken. Regeln innebär att straff inte kan utdömas om inte den misstänkte har åtalats eller häktats för brottet inom viss tid från brottstillfället. Denna bestämmelse aktualiseras vid svårare brott med längre preskriptionstider. Om domen i ett sådant brott meddelas senare än 10 år efter brottstillfället preskriberas brottsoffrets skadeståndsfordran ett år efter domen.

Den generella preskriptionsbestämmelsen i 2 § PreskL på 10 år gäller dock enbart under förutsättning att inga preskriptionsavbrytande åtgärder vidtagits. En preskriptionsavbrytande åtgärd innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för preskriptionsavbrottet enligt 6 § PreskL. Enligt 5 § PreskL sker en preskriptionsavbrytande åtgärd när en av följande händelser inträffar:

5 § Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om du erkänner fordringen mot borgenären, får hem ett kravbrev från borgenären, eller om någon av borgenärerna väcker talan mot dig vid domstol bryts alltså preskriptionstiden och börjar räknas på nytt. Detta innebär att oavsett hur längesen du blev ansvarig för skulderna så preskriberas de inte under förutsättning att en av ovanstående händelser inträffat under de senaste 10 åren.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85243)