Preskriptionstiden när flera brott begåtts

2015-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,jag är kallad till till tingsrätten och anklagad för urkundsförfalskning och bedrägeri. Båda brotten skedde november 2012. Vad jag förstår borde urkundsförfalskningen egentligen bli preskriberad, men är det så att det brottet ej preskriberas pga att bedrägeriet ej är preskriberat, eller hur fungerar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Preskriptionstiden för olika brott beror främst på vilka påföljd som kan följa på vardera brott. För urkundsförfalskning av normalgraden kan du dömas fängelse i två år (14 kap. 1 § brottsbalken). Preskriptionstiden för ett brott där det svåraste straffet är fängelse i maximalt två år, är fem år (35 kap. 1 § 2 p.). Detta innebär att när dessa fem år passerat, så kan man inte dömas till en påföljd för brottet. Skulle det däremot vara frågan om ringa urkundsförfalskning, det vill säga förvanskning av urkund, är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (14 kap. 2 §). För denna typ av brott är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § 1 p). Beträffande bedrägeri (av normalgraden) sträcker sig straffskalan till fängelse i två år (9 kap. 1 §), vilket medför att påföljd ej kan dömas efter fem år. För att preskription inte ska inträda krävs att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtalet för brottet. Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §).

När det är frågan om flera brott som begåtts vid en och samma gärning, gäller att påföljd kan dömas ut för båda brotten, så länge påföljd kan ådömas för ett av brotten (35 kap. 1 § 2 st). Detta innebär att om någon begått brotten förvanskning av urkund och bedrägeri genom samma handling, så kan denna person fortfarande dömas för det förstnämnda brottet så länge preskriptionstiden för bedrägeri inte löpt ut.

Till slut är preskriptionen för urkundsförfalskning och bedrägeri detsamma, det vill säga fem år. Skulle det röra sig om förvanskning av urkund, är tiden två år. Om en person begår flera brott genom en handling, kan personen fortfarande dömas för samtliga brott, såvida ett av brotten inte preskriberats.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll