Preskriptionstid för olaga hot

FRÅGA
Hur lång tid efter kan man anmäla olaga hot. En före detta närstående hotade att skicka nån som skulle fixa mig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brott och straff regleras i svensk rätt i Brottsbalken, BrB. Hur lång tid som kan gå innan ett brott inte längre kan leda till rättsliga följder beror på brottets så kallade preskriptionstid. Den börjar löpa automatiskt då brottet fullbordats, och en åklagare måste alltså väcka åtal inom denna tidsfrist.

I svensk rätt baseras preskriptionstiden på vad maxstraffet för brottet är (BrB 35 kap 1 §). Preskriptionstiden blir därför olika lång beroende på om brottet är grovt eller av normalgraden. Döms man för olaga hot blir påföljden böter eller fängelse i högst ett år. Döms man för grovt olaga hot blir påföljden fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (BrB 4 kap 5 §). Preskriptionstiden är därför två år för olaga hot, och tio år för grovt olaga hot (BrB 35 kap 1 §).

Det verkar utifrån din beskrivning klart att du har blivit utsatt för olaga hot. Enligt lagen utgör det olaga hot att hota någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4 kap 5 §).

Utan att veta mer om omständigheterna kan jag inte uttala mig om ifall det även skulle kunna utgöra grovt olaga hot. Enligt lagen ska det vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt beaktas om 1) hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller 2) om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art (BrB 4 kap 5 §).

Som svar på din fråga kan man alltså anmäla olaga hot inom två år efter händelsen, och grovt olaga hot inom tio år. Utifall att det har gått mer än två år, men färre än tio sedan händelsen, rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för att se över omständigheterna och bedöma ifall brottet är grovt och därmed ännu inte preskriberat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84391)