Preskriptionstid för (frids)kränkning m.m.​

Jag blev psykiskt misshandlad under flera år av min dåvarande styvmor.

Jag är 30 år nu, och har varit i kontakt med psykiatrin i flera år.

Jag var en tonåring när min dåvarande styvmor konstant utsatte mig för kränkningar och “vuxen-mobbing" som en psykolog kallade det.

Kan jag stämma henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk lag finns det inget brott som uttryckligen benämns för psykisk misshandel, även om man kan tänka sig att det du beskriver skulle kunna passa in under ett flertal brottsbeskrivningar, beroende på vad kränkningarna bestod av. Ett brott som skulle kunna aktualiseras är ofredande, 4:7 brottsbalken (förkortad BrB), som lyder "[d]en som [...] utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år". Även vid olaga hot (4:5 BrB) och förolämpning (5:3 BrB) kan, vad vi här kallar för psykisk misshandel, sägas utgöra en beståndsdel av brottet.

Vad som kan bli problematiskt i ditt fall är att preskriptionstiden för de enskilda brotten (av din fråga att döma) har löpt ut. Preskription innebär att din dåvarande styvmor inte längre kan åtalas för brotten i fråga, eftersom för lång tid har förflutit sedan brottet begicks och påföljden bortfaller. Här ser man till straffskalan, dvs. vilken typ och grad av påföljd som kan dömas ut för det enskilda brottet, för att avgöra hur lång tid som föregår en preskription (35:1 BrB). Exempelvis uppgår straffskalan för olaga hot respektive ofredande till fängelse i max ett år medan höjden av straffskalan för förolämpning är fängelse i 6 månader, vilket innebär en preskriptionstid på 2 år sedan det enskilda brottet begicks.

Med det sagt finns det ett ytterligare brott som kan aktualiseras, grov fridskränkning (4:4 a 1 st. BrB), där upprepade brottsliga gärningar (enligt 3, 4, 6 och 12 kap. BrB eller lagen om kontaktförbud) mot en närstående eller tidigare närstående person som tillsammans utgjort en kränkning av personens integritet tillsammans utgör brottet i fråga. Det måste ha begåtts minst två brottsliga gärningar för att brottet ska kunna aktualiseras. Grov fridskränkning har en straffskala där fängelse i lägst 9 månader och högst 6 år döms ut, vilket resulterar i en preskriptionstid på tio år. Preskriptionstiden gällande grov fridskränkning är något knepig, eftersom de enskilda brotten som tillsammans utgör det grövre brottets beståndsdelar inte får vara preskriberade för att kunna räknas in i den grova fridskränkningen, trots att preskriptionstiden för den senare är 10 år. Det betyder t.ex. att det inte får ha gått mer än 2 år för varje enskilt ofredande och olaga hot, samt inte längre tid än 6 månader i det fall förolämpning kan aktualiseras, för att det enskilda brottet ska kunna utgöra en del av den grova fridskränkningen. I vilket fall utgår jag från att – med hänvisning till vad som framgår av din fråga – tio år måste ha förflutit sedan kränkningarna upphörde och att även det grövre brottet därmed är preskriberat vid det här laget.

Vad gäller själva stämningen är det korrekta begreppet att man inger en stämningsansökan till (tings)rätten, i syfte att väcka en civilrättslig talan (13:4 rättegångsbalken, förkortad RB) eller att väcka åtal i straffrättslig mening (20:1 RB). Syftet med att väcka (en civilrättslig) talan är i sin tur att det ska generera en civilrättslig "påföljd", t.ex. skadestånd. Ett åtal åtföljs ofta av ett skadeståndsanspråk, en talan som åklagaren som huvudregel ska föra på din begäran (22:1–2 RB). Åtal kan delas in i två typer: allmänt åtal och enskilt åtal. Som enskild (privatperson) har du endast möjlighet att väcka enskilt åtal och bara i fall då brottet i fråga är ett sk. målsägandebrott, vilket förolämpning är ett exempel på (5:5 BrB). Dessvärre är preskriptionen ett hinder även i detta fall, eftersom "påföljden bortfaller" vid preskriptionstidens utgång också vid målsägandebrott.

Jag hoppas att jag kunde bringa någorlunda klarhet i dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”