FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar03/10/2018

Preskriptionstid för fordran på skadestånd i anledning av brott

Hej

Jag har ett ca 20 år gammalt ärende, där jag ådömts skadestånd i en rättegång och detta har betalats ut av Brottsoffermyndigheten som sedan krävt mig på detta hos kronofogden.

När jag upptäckte att ett försäkringsbolag som krävt mig på pengar grundade detta krav i samma utdömda skadestånd skrev jag till BM och undrade hur detta gick ihop.

Jag fick till svar att de medgav att försäkringsbolaget hade bättre rätt till kravet och drog tillbaka sitt från kronofogden.

Dock hävdade man nu att en del av detta ca. hälften tänkte man fortsätta att kräva mig på eftersom man nu ansåg att detta avsåg saker som ej tagits upp vid rättegången "olägenheter i övrigt".

Jag bestred detta och begärde att ärendet skulle hänskjutas till tingsrätten för prövning.

Nu har jag fått svar.

Man säger att man í nuläget ej har för avsikt att kräva mig men att man kan komma at göra det och gå till tingsrätten om jag får bättre inkomster.

Vad betyder detta ?

Jag har ju svårt att tro att man 20 år efter domen helt plötsligt kan begära i domstol att jag skall åläggas ytterligare skadestånd.

Har hört något om en tidfrist på något år efter huvudförhandlingen för att inkomma med krav.

Hur eller som har ju pengarna betalats u,t Utan ett tingsrättsbeslut ,redan för 20 år sedan.

En annan del jag undrar är om jag behöver skriva igen och framhålla någon uppfattning eller om mitt ursprungliga bestridande av kravet är allt som behövs,detta så att jag inte som lekman missar någon teknikalitet.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom BM avser att eventuellt föra talan mot dig måste jag utgå ifrån att det i så fall rör sig om skadestånd med anledning av brott. Jag måste också utgå ifrån att dessa "olägenheter i övrigt" avser brott du inte dömts för tidigare, eftersom en sådan sak enligt 30 kap. 9 § rättegångsbalken inte ska prövas på nytt.

Enligt 3 § preskriptionslagen preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brott inte förrän åtalspreskription inträtt. Om du har begått något ytterligare brott enligt BM, måste detta alltså ha företagits för mer än 20 år sedan. Tiden för åtalspreskription räknas enligt 35 kap. 4 § brottsbalken (BrB) från och med den dag brottet begicks. Frågan om BM kan driva talan mot dig minst 20 år efter den påstådda gärningens företagande är alltså beroende av reglerna för åtalspreskription. Enligt 35 kap. 2 § BrB preskriberas inte mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten etcetera. Tiden för åtalspreskription uppgår enligt 35 kap. 1 § BrB till 25 år endast om livstid kan följa på brottet. I alla andra fall understiger preskriptionstiden 20 år. Har du med andra ord inte begått något av dessa brott, vilket jag naturligtvis anser vara uteslutet, kan jag inte se hur du kan komma att bli krävd på skadestånd med anledning av brott.

Någon ytterligare bestridan behöver du inte vidta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare