Preskriptionstid avseende lönefordringar

Hej!

Jag upptäckt flera felaktiga uppgifter i min lön. Påpekar detta för min arbetsgivare och får svaret att det är lönesystemets fel. ( de som lägger in siffrorna i systemet) jag har nu tittat på olika lönespecar från jobbet och insätt att jag fått för lite övertidersättning sedan 1/6 2013.( ersättning gällde fram dit enligt avtal och har höjts både 2014 och 2015) Även den rörliga semestettillägget / ersättning är väldigt konstigt räknat. ! Jag undrar hur långt tillbaka i tiden jag kan kräva att de går och rättar till min lön!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har inte angivit om du är bunden av kollektivavtal eller inte. Jag kommer därför att svara utifrån båda utgångspunkterna. Jag delar upp mitt svar i flera delar som jag hoppas underlättar förståelsen.

Lönefordringar i allmänhet

Arbetsdomstolen har i AD 2006 nr 81 slagit fast att fordringar som uppkommer i anställningsförhållanden i princip är underkastade de allmänna reglerna om preskription i preskriptionslagen (1981:130). Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden tio år. Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller emellertid till stor del andra preskriptionsbestämmelser som innebär bland annat betydligt kortare preskriptionstider. Sådana bestämmelser finns i exempelvis lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Fordran avseende semesterlön och semesterersättning

En arbetstagare som vill begära semesterlön och semesterersättning ska väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller. Försummar arbetstagaren det, är rätten till talan förlorad, 33 § semesterlagen (1977:480).

Fordran avseende lön under särskilda omständigheter

LAS reglerar enbart exempelvis lön under uppsägningstiden och permittering, jfr 12 och 21 §§ LAS. Den är inte tillämplig under normala anställningsförhållanden och troligtvis inte i ditt fall heller. Preskriptionstiden för fordringar enligt denna lag är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning, 41 § LAS.

Kollektivavtal

Utgångspunkten om du är kollektivavtalsbunden är kollektivavtalets bestämmelser om fordringars preskriptionstid eftersom den lagstadgade preskriptionstiden kan frångås, 4 § andra stycket MBL. Det kan även göras avvikelser från 41 § LAS i ett kollektivavtal, 2 § fjärde stycket LAS.

Om kollektivavtalet inte reglerar preskriptionstiden, gäller en tid om två år efter det att omständigheten har inträffat. Det krävs dock att din arbetstagarorganisation för talan om din talan ska grundas på MBL, 64 §, jfr 10 § MBL.

Sammanfattning

Om du inte är kollektivavtalsbunden är preskriptionstiden två år för semesterlön och semesterersättning och tio år för resterande lönefordran. Om du är kollektivavtalsbunden gäller vad som är stadgat i kollektivavtalet, alternativt preskriptionstiden om två år enligt MBL. Läs igenom kollektivavtalet och sträva efter att grunda din talan på den mer generösa bestämmelsen i preskriptionslagen.

Oavsett vilken lag du grundar din talan på så har du rätt att göra anspråk på nästan alla dina felaktiga fordringar eftersom juni 2013 i princip var två år sen. Du går möjligtvis miste om en månad.

Nedan hittar du målet i Arbetsdomstolen och lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.

LAS. MBL. Semesterlagen. Preskriptionslagen. AD 2006 nr 81.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo