Preskription vid olycksfallsförsäkring

Hej.

Jag skadade min Axel i samband med en fotbollsmatch hösten-13. Jag har sen dess sakta men säkert byggt upp muskulaturen enligt läkare och sjukgymnast inrådan. Men jag har nu förstått att jag inte kommer återfå 100% rörlighet. När jag nu kontaktar mitt försäkringsbolag för olycksfall så nekar de min ansökan om ersättning och säger att fallet är preskriberat då de passerat en 3års gräns?!?

Det är först nu som jag fått besvär, under de första 3åren var jag fortfarande i rehab.

Vad gäller kring preskriptionstiden eg? Snälla hjälp!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Nya regler för preskription trädde ikraft den 1 januari 2015. För försäkringsavtal som ingåtts före det gäller dock de äldre bestämmelserna om preskription. Då din skada inträffade innan 2015 kommer jag att utgå ifrån att de äldre bestämmelserna om preskription är tillämpliga i ditt fall.

Enligt de äldre bestämmelserna preskriberades ett anspråk på försäkringsersättning 3 år efter det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen). Detta innebär att treårsfristen räknas från den tidpunkt då den ersättningsberättigade fick kännedom om alla faktiska omständigheter som grundar rätten till ersättning. Skadan ska ha blivit märkbar för den ersättningsberättigade och denne ska även ha fått ett objektiv stöd t.ex. i form av ett läkarutlåtande att skadorna hade samband med olyckan. Omständigheten att den ersättningsberättigade inte förstått att denne hade rätt att begära ersättning påverkar inte när preskriptionstiden börjar löpa, utan preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då villkoren för att begära ersättning var uppfyllda.

Alltså är förutsättningen för att du fortfarande ska kunna begära ersättning att villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda redan då olycksfallet skedde. Om villkoren var uppfyllda vid skadetillfället preskriberades anspråket hösten 2016, men om villkoren för att du skulle ha rätt till ersättning inte var uppfyllda förrän senare, räknas preskriptionstiden från den tidpunkten. Så om du har rätt till ersättning eller inte beror lite på vad som står i dina försäkringsvillkor om när du hade rätt till ersättning. Det kan också vara så att du hade rätt till ersättning när skadan inträffade, men att du även kan ha rätt till ersättning för skador som visar sig först senare. Om det är olika skador vid olika tidpunkter räknas preskriptionstiden för varje skada för sig.

Jag skulle därför råda dig att titta på dina försäkringsvillkor för att se när rätten för ersättning inträdde. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo