FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/12/2018

Preskription och preskriptionstid gällande brott, dom och belastningsregister/brottsregister

Om man blivit dömd för ett brott (i det här fallet försök till grov misshandel, ofredande och olaga hot) och avtjänat straffet (1 års fängelse) och det sedan preskriberas, kan någon då begära ut domen trots att den preskriberas eller strimlas domen någon gång? Hur länge finns man med i brottsregistret i det här fallet? Och när kommer denna dom preskriberas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Inledningsvis kan nämnas att det är skillnad på domstolsbeslut och uppgifter i ett belastningsregister. Enligt lag (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten samla in uppgifter om en person ålagts påföljd genom brott (dvs har straffats) i syfte att ge information till olika verksamheter som får begära ut dessa uppgifter (1-3§§ nyss nämna lag).

Domstolsbeslut, å andra sidan, är nära sammanlänkad med offentlighetsprincipen som innebär att myndigheters handlingar ska vara offentliga och som alltså kan begäras ut av allmänheten. Den finns till viss del kodad i 1 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att denna princip ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ och att denna rättighet enbart begränsas genom sekretess. Principen finns även kodad i tryckfrihetsförordningen och bestämmelser om yttrandefrihet (som används tillsammans med OSL).

Detta innebär att den enskilda "pricken" i registret hos polisen försvinner efter ett x antal år beroende på vilken preskriptionstid som avses (mer om det nedan). Konsekvensen av detta är alltså att vid polisutdrag (från belastningsregistret) så finns inte händelsen kvar hos den enskilde personen (säkerligen mot bakgrund av att när en avtjänat sitt straff och preskriptionstiden löpt ut så ska man anses fri och berättigad till en andra chans).

Däremot försvinner inte själva domen, då den är en offentlig handling. Däremot kan t.ex. namn m.m. vara sekretessbelagda uppgifter i domen.

Hur länge man finns med i brottsregistret/belastningsregistret i det fall du nämner ovan, så utgår jag från att personen "suttit av" sitt straff i kriminalvårdens regi dvs i fängelse (och inte t.ex. med fotboja eller annat). I så fall gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år. Och då är det fr.o.m. att fängelsestraffet avtjänats. Det finns en bra tabell med information om detta på polisens hemsida om belastningsregister och gallringsregler (här).

Sammanfattningsvis gällande din första fråga så finns alltså själva domen kvar även om inte "pricken" i belastningsregistret finns kvar – och går alltså att begära ut enligt offentlighetsprincipen. Gällande din andra fråga om hur länge uppgiften/pricken finns kvar i belastningsregistret så beror det på brottet och brottets påföljd – i ditt fall får jag det till 10 år (den s.k. allmänna preskriptionstiden), 10 år efter att straffet avtjänats. Gällande din tredje och avslutande fråga så gäller den ett processuellt förfarande t.ex. om överklagande m.m. som jag inte går in på närmre här eftersom frågan gäller en person som redan blivit dömd och avtjänat sitt straff.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”