Preskription och preskriptionsavbrott

2017-07-14 i Preskription
FRÅGA
Jag har vid några tillfällen sedan jag flyttade tillbaka till Sverige fått kravbrev från Consolidator för en påstådd skuld till dem. DE hänvisar till en tredskodom från 1997, men skulden är egentligen krav mot mig från SEB och härrör sig för borgensåtaganden för mina bolag och privat checkräkningskredit 1990 - 1992. Kravet från SEB var då på några miljoner och de försatte mig i personlig konkurs 19xx. Jag flyttade till England 19xx och bodde där i 10 år, 19xx flyttade jag till Sydafrika och flyttade hem till Sverige januari 20xx. Ganska omgående efter att jag blev folkbokförd fick jag ett krav från Consolidator på över 5 miljoner. Jag bestred och hävdade att jag har aldrig hört talas om dem och har inte ådragit mig några lån eller skulder sedan min personliga konkurs. De påstår att de har skickat mig brev och email, men har inga som helst bevis. Det var bara under de första åren som jag meddelade Skattemyndigheten min adress i England och någon gång efter det att jag gifte mig 1998 i Sydafrika registrerades äktenskapet med Skattemyndigheten. De adresser jag hade i England registrerades aldrig i Sverige. En adress i Sydafrika. Men jag har aldrig förrän 2013 fått något brev från dem, i och med att jag besvarade och bestred har de ju nu bevis på att jag i början av 2013 är medveten om att de kräver mig. Men de har inte kunnat ge mig annan bevisning är att de har skickat brev till olika adresser och mejl som jag inte bodde på eller inte hade kvar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om preskriptionstid

Preskriptionstiden som en skuld har beror på skuldens karaktär, olika skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte finns speciella regler för skuldens preskriptionstid. En huvudregel är att en skuld preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 §. Detta gäller t.ex. skulder till privatpersoner och skulder som grundar sig på löpande skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år enligt samma paragraf. De flesta skulder till staten preskriberas efter 5 år men gällande skatter kan Skatteverket ansöka om längre preskriptionstid.

Ett preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa enligt 6 §. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § om du erkänner fordringen exempelvis genom betalning eller om borgenären framställer ett krav om betalning antingen till dig eller till Kronofogdemyndigheten.

Vad som utgör preskriptionsbrytande åtgärder

Även om det har gått tio eller tre år, beroende på fordran, så kan den som ägaren fordran göra ett preskriptionsavbrott som gör att tiden börjar om. Ett preskriptionsavbrott kan göras på tre olika sätt, alla står föreskrivna i 5 §.
1. Avbrott sker om/ när du betalat en del av din fordran.
2. Om du fått en skriftlig påminnelse om din fordran.
3. Om den du ska betala till väcker talan hos domstol angående din faktura.
Om din preskriptionstid avbryts på något av ovanstående sätt så betyder det att fordran fortfarande kvarstår. Avbrott kan göras hur många gånger som helst utan att en fordran dör.

Preskriptionsavbrott i ditt fall

Enligt praxis, NJA 2016 s 332 gäller att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Högsta domstolen har fastslagit att när borgenären visar att ett flertal försändelser skickats till gäldenären får möjligheten att inte åtminstone någon försändelse nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (NJA 2007 s. 157). Det är borgenären (Consolidator) som ska bevisa att preskriptionsavbrott har skett.

För att en åtgärd ska anses ha preskriptionsbrytande verkan måste åtgärden kunna karakteriseras som ett krav eller erinran om fordringen. Ett visst krav på innehållet i meddelandet som skickats till gäldenären måste därför uppställas innebärande att gäldenären förstår vilken fordran som avses (jfr NJA 2005 s. 843 och Stefan Lindskog, Preskription, tredje upplagan, 2011 s. 291 ff.).

Innebörden av preskription

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen enligt 8 § PreskL.

Svar

Det är oklart vad din fråga egentligen är men av din beskrivning tolkar jag att den första frågan i ditt fall är huruvida fordringsägaren kan bevisa att preskriptionsavbrott har skett i rätt tid. En fordran som grundas på ett löpande skuldebrev preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionen av huvudfordran avbröts år 1997 när domen meddelades. Alltså bör preskription har skett 10 år efter domen (d.v.s. år 2007) om inte preskriptionsavbrott har skett innan dess. Consolidator måste visa att preskriptionsavbrott har skett med någon form av bevisning för att kunna vinna vid en eventuell tvist.

Den andra frågan blir om borgenären har sänt kravbrev till en adress där du har haft anledning att bevaka din post. Har de gjort detta och kan bevisa det, i sådana fall har preskriptionsavbrott skett. Det framstår som att de kan ha skickat kravbreven till fel adress och i detta fall har preskriptionsavbrott inte skett. För att banken/consolidator ska kunna göra fordran gällande mot dig krävs att borgensförbindelsen inte har preskriberats självständigt. Du kan fortsättningsvis bestrida betalningskravet p.g.a. preskription och då kan frågan slutligen komma att avgöras i tingsrätt.

Du nämner inte vilken bolagsform du har bedrivit men i vissa fall kan även accessorisk preskription inträffa, vid konkurs av aktiebolag. Detta kan du läsa mer om här, här

Jag rekommenderar att du anlitar en jurist om du fortfarande känner dig osäker angående preskription eller om du hamnar i tvist. Ifall du vill anlita oss är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se då vidarebefordrar jag dig

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97624)