Preskription i konsumentförhållanden

Hej!

Jag har fatt en faktura på en skuld från 2009 från ett företag, en kreditkortsskuld. Jag har bott utomlands de senaste 10 åren och skulden har stigit från 60000 till 145000! Kan de verkligen begära att jag betalar det? De hotar med kronofogden. Var kan jag få hjälp, eller behöver jag ej betala på grund av preskriptionstiden?

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regelverket kring preskription hittar du i preskriptionslagen (1981:130). För att besvara dina funderingar kommer jag inledningsvis gå igenom lite allmänt om vad som gäller kring preskription i konsumentförhållanden för att sedan ge några råd om vad du kan göra härnäst.

En skuld kallas i juridiska termer för en fordran. I 2 § 1 st. framgår huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, men för fordran mot en konsument – som i ditt fall – har preskriptionsfristen istället begränsats till tre år. Detta framgår av 2 § 2 st.

Innebörden av att en fordran har preskriberats innebär att den inte längre kan göras gällande mot den som skulden är riktad mot. Den som är skyldig pengar, den s.k. gäldenären, behöver inte längre betala. Detta förutsatt att inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan.

Preskriptionsavbrott kan genomföras på flera olika vis och regleras i 5 §; exempelvis kan den som gäldenären är skyldig pengar, den s.k. borgenären skriftligen påpeka skulden för gäldenären (d.v.s. dig) genom t.ex. en betalningspåminnelse. Preskriptionsavbrott kan även inträda genom att du själv "erkänner" skulden genom att t.ex. betala ränta på denna. Följden av ett preskriptionsavbrott är att "klockan ställs om" och preskriptionsfristen börjar om från dag ett (6 §). Genom flera preskriptionsavbrott kan man därför i princip hindra skulder från att preskriberas på många, många år.

Eftersom jag inte vet om preskriptionsavbrott skett i just ditt fall är det värt att påpeka följande:

Skickar borgenären ett skriftligt brev till dig för att påminna dig om skulden ankommer det på borgenären att bevisa att försändelsen kommit dig till handa. Det är alltså inte upp till dig att styrka att preskriptionsavbrott inte skett, vilket följer av NJA 1996 s. 809. Att försändelsen kommit dig till handa innebär att du haft möjlighet att ta del av den, oavsett om du i realiteten har gjort det eller inte. Huruvida du faktiskt öppnat brevet och tagit del av dess innehåll är därför oväsentligt. Vad som emellertid krävs för att borgenären ska bevisa att en försändelse kommit en gäldenär till handa är dock inte helt klart, men ett par riktlinjer har utvecklats av Högsta domstolen (HD).

I NJA 2007 s. 157 slog HD fast att flera påminnelser som skickas med brev till en gäldenär utan att komma i retur anses ha kommit honom till handa om han inte ger en trolig förklaring till varför han inte mottagit dem. Utrymmet för gäldenären att komma med en ursäkt som domstolen godtar är dock mycket begränsat.

Av NJA 2012 s. 172 följer att det faktum att gäldenären bott på en annan adress än hans folkbokförda är inte en sådan giltig ursäkt. Slutsatsen är därför, att om ett flertal försändelser har delats ut hos din folkbokföringsadress utan att komma i retur anses de har kommit dig tillhanda, oavsett om du faktiskt har bott där eller inte.

För att ett preskriptionsavbrott ska få rättsverkan krävs det givetvis att det skett under den ordinarie preskriptionsfristen, dvs. de första tre åren. Är det först nu som borgenären erinrar om skulden – 10 år efter den uppkom – saknar det betydelse.

Vad händer om kronofogden bli inblandad?
Genom kronofogden kan borgenären skicka ett betalningsföreläggande där de kräver dig på pengarna. Om du anser att skulden är preskriberad enligt de omständigheter jag redogjort för ovan kan du välja att bestrida betalningsföreläggandet och då får borgenären välja att antingen "släppa det hela" eller överlämna saken till domstol. Går domstolen på borgenärens linje är huvudregeln att du utöver dina egna rättegångskostnader blir tvungen att även betala motpartens rättegångskostnader. En domstolsprocess är därför någonting man gör bäst i att undvika så vidare man inte är helt säker på att man har lagen på sin sida.

Anser du att borgenären inte avbrutit preskriptionen inom de första tre åren och att skulden därmed redan är preskriberad är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan få ta del av alla omständigheter innan du ger dig in i en domstolsprocess. Du är varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här.

Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga.

Lycka till!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo