Preskription av trafikförsäkringsavgift

2015-04-17 i Preskription
FRÅGA
Trafikförsäkringsföreningen ber mig betala c:a 200.000kr för fordon jag inte haft försäkrade.115.000kr är från år 2000-2003. Resterande 2008-2010.Detta har uppkommit genom idiotiskt slarv från min sida.Kan jag åberopa preskriptionslagen för detta? Summorna tycks mig vara gigantiska, c:a 15ggr större än en vanlig försäkring?
SVAR

Tack för din fråga!

Tillämplig preskriptionstid

Gällande preskription av en skuld är huvudregeln att den förfaller efter tio år, se 2 § första stycket preskriptionslagen. Det finns dock ett undantag som normalt sett gäller för dig som konsument, vilket framgår ur paragrafens andra stycke och som statuerar att det är tre års preskriptionstid som gäller för en fordran mot en konsument - vilket är rimligt att anta att du är de knapphändiga uppgifterna till trots.

Frågan om trafikförsäkringsföreningens avgifter och dess preskription mot konsumenter har tidigare varit uppe i såväl tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. I en dom från 2007, se RH 2007:6, ställs frågan på sin spets där man vidare nämner följande;

"Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1988 s. 503 uttalat att den längre preskiptionstiden blir tillämplig när förhållandet uppvisar så påtagliga moment av offentlig maktutövning att det helt skiljer sig från en privaträttslig relation."

Med beaktande av detta har de funnit att sådan trafikförsäkringsavgift inte ska betraktas som en typ av konsumentfordran.

Högsta domstolen behandlar likväl detta i rättsfallet NJA 2012 s. 414, där det också slås fast att denna typ av fordran inte ska betraktas som konsumentfordran.

De aktuella skulderna

Med det i ovan att beakta kan alltså följande klarläggas;

Fordran á 115 000 kr från 2000-2003 är alltså att anse som preskriberad då tio år har förflutit.

Resterande skulder från 2008-2010 är inte preskriberade till dagens datum.

Detta förutsätter dock att någon preskriptionsbrytande åtgärd inte senare än de av dig givna datumen har förekommit. Sådan åtgärd kan till exempel vara att de skickat en påminnelse om betalningen, se vidare i 5 § preskriptionslagen.

Avgiftens storlek

Trafikförsäkringsföreningens avgifter bestäms utifrån 34 § trafikskadelagen, som stadgar att avgiften får uppgå till så mycket som tio procent över den högsta försäkringspremien som går att finna för fordon av samma slag.

Det bör dock noteras att det ur fjärde stycket i 34 § framgår att en domstol kan sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl.

Hoppas det löser sig.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81746)