FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription30/11/2013

Preskription av fordran - vattenavgift

Anslöt mig till en (privat )vattenförening för snart 6 år sedan. Inträdesavgiften är betald men har ännu inte erhållit ngn. faktura på vare sig årsavgift el. förbrukning. När en sådan någon gång dyker upp gäller då 3 års-regeln eller 10 års dito för betalning av fakturan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag antar att du med 3 års- respektive 10 års-regeln avser preskriptionsreglerna i preskriptionslagen (Finns att läsa  https://lagen.nu/1981:130). Huvudregeln är att fordringar (som till exempel en faktura på vattenavgiften) preskriberas 10 år efter det att de uppkommit. Det stämmer att det (i vissa fall) går en preskriptionsgräns vid tre år eftersom riksdagen har gjort ett undantag för fordringar som näringsidkare har på konsumenter.

Enligt 8 § preskriptionslagen är verkan av preskription att den som haft en fordran inte längre har rätt att kräva betalning.

Det avgörande för vilken preskriptionstid som gäller är dels om du använt vattnet för eget bruk som konsument, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet, och dels om samfälligheten är en sådan näringsidkare som tillhandahåller vatten som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet. Är dessa krav uppfyllda gäller den kortare preskriptionstiden och anspråket på betalning kan inte längre göras gällande.

 Förutsatt att du är att betrakta som konsument (vilket inte riktigt framgår av din fråga men ) är den avgörande frågan alltså om vattenföreningen är att betrakta som en näringsidkare. Näringsidkare är alla fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se Prop 1979/80:119 s 91). Att mot betalning tillhandahålla vatten är otvivelaktigt verksamhet av ekonomisk natur. Förutsatt att samfällighetens verksamhet bedrivs yrkesmässigt verkar det alltså som att preskriptionstiden på fordringar för betalning av vatten är tre år. Om föreningens verksamhet bedrivs yrkesmässig eller ej är svårt att svara på utan att veta mer om hur just den här vattenföreningen ser ut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 


Lawline RådgivareRådgivare