FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription24/03/2016

Preskription av ett enkelt skuldebrev

Vi har i en bouppteckning funnit ett enkelt skuldebrev utfärdat för 12 år sedan där den avlidne är borgenär.

Gäldenären hävdar nu att preskiptionstiden löpt ut (över 10 år). Vad gäller egentligen?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller preskription av enkla skuldebrev så är Preskriptionslagen tillämplig. Där stadgas i 2 § att huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, antingen erkänner gäldenären fordringen på ett eller annat sätt till borgenären t.ex. erlägger betalning, eller så får gäldenären en påminnelse om fordran innan preskriptionstiden löpt ut, eller borgenären väcker talan mot gäldenären.

Det som blir mest relevant i ditt fall är således om borgenären innan preskriptionstidens utgång har skickat en skriftlig erinran till gäldenären angående fordringen. Om en sådan erinran har skickats så börjar enligt 6 § Preskriptionslagen en ny preskriptionstid löpa. Om en sådan erinran inte har skickats då har preskription skett, vilket enligt 8 § Preskriptionslagen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut sin fordran.

Behöver du ytterligare hjälp så rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,


Michelle Rinaldo IversenRådgivare