Preskriberad fordran?

Min far har fått en faktura efter 18 år, för något som gällde en parabolavgift mellan åren 1999-2000. Fakturan är daterad i november i år. Ingen påminnelse har skickats tidigare. Måste denna betalas? Finns det ingen preskriptionstid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En faktura är en fordring på betalning och omfattas därför av reglerna om preskription i preskriptionslagen (PreskL).

Beroende på vad det är för typ av fordran så är preskriptionstiden olika. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordringen tillkommit (2 § PreskL). Preskriptionstiden är dock kortare vid fordringar riktade mot konsumenter. Preskriptionstiden är nämligen tre år för en fordring mot en konsument om den avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § PreskL). Efter det att preskriptionstiden löpt ut förlorar borgenären (den som skickat fakturan) rätten att kräva ut sin fordran. Alltså innebär preskription av en fordran att borgenären inte kan kräva betalt (8 § PreskL).

Hur kan preskription avbrytas?
I vissa fall avbryts ovan nämnda preskriptionstid. Detta kallas preskriptionsavbrott och innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen preskriptionsavbrottet ägde rum och skulden preskriberas inte (6 § PreskL). Preskriptionstiden förlängs alltså och börjar löpa på nytt. Detta kan endast ske inom preskriptionstiden.

Preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären (den som är skyldig något) lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt erkänner fordringen. Preskriptionsavbrott och därmed förlängning av preskriptionstiden kan även ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse från borgenären om fordringen. Preskriptionsavbrott kan även ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller på annat sätt åberopar fordran mot gäldenären exempelvis hos kronofogdemyndigheten (5 § preskriptionslagen). Har exempelvis kravbrev kommit gäldenären tillhanda är preskriptionen avbruten under förutsättning att gäldenären inom preskriptionstiden (10 eller 3 år) mottagit kravbrev från borgenären. Detta kan göras hur många gånger som helst och innebär att skulden kvarstår. Men när preskriptionstiden löpt ut och fordran är preskriberad kan borgenären inte kräva betalt.

I din fars fall blir det alltså avgörande om preskriptionen någon gång har avbrutits genom vissa åtgärder som är preskriptionsavbrytande. Om din far aldrig fått någon påminnelse eller vidtagit någon annan av ovan nämnda åtgärder så är fordran preskriberad och den som har skickat fakturan har inte rätt att kräva betalt.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Ellen JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo