Polisens delaktighet i demonstration

2020-06-05 i Polis
FRÅGA
Det var igår onsdag som en kvinnlig polis under sitt arbetspass deltog enligt mig och många andra politisk och höll upp ett plakat med budskap under en demonstration.Man får tycka vad man vill men när man jobbar som polis så ska man vara opartisk.Enligt mig så bryter hon mot:1 Kap 9 § Regeringsformen: "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."Ev kan hon göra dig skyldig till hets mot folkgrupp jag vet inte men budskapet som hon höll upp löd: White silence is violence.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har i mitt svar berört yttrandefriheten, brottet hets mot folkgrupp samt kravet på saklighet och opartiskhet.

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten har sin grund i RF 2 kap 1 §. Där framgår att yttrandefriheten gäller var och en och omfattar uttryck av tankar, åsikter och känslor i tal, skrift och bild. Yttrandefriheten är en rättighet som gäller mot det allmänna, vilket innebär att den ska kunna praktiseras utan inskränkningar så som censur eller repression av åsikter från staten.

Eftersom yttrandefriheten är mycket omfattande hamnar den ibland i konflikt med andra motstående intressen. Av den anledningen har lagstiftaren getts befogenhet att begränsa yttrandefriheten genom instiftande av lag (RF 2 kap 20 §). En sådan begränsning får endast ske för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle (RF 2 kap 21 §). Ett sådant ändamål kan t.ex. vara att skydda minoriteter och utsatta samhällsgrupper.

Hets mot folkgrupp

En sådan begränsning har lagstiftaren gjort i och med införandet av brottet hets mot folkgrupp (BrB 16 kap 8 §). För att brottet ska anses vara begånget är det tillräckligt med att (1) ett uttalande eller annat meddelande sprids, (2) som ger uttryck för hot eller missaktning, (3) mot en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer, (4) med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Det står klart att polisen har spridit ett meddelande i detta fall. Det kan dock ifrågasättas om det ger uttryck för missaktning. Brottet är enligt förarbetena till för att skydda vissa utsatta grupper. Kravet på missaktning har dock ställts ganska högt i praxis. Detta beror på att artikel 10 i europakonventionen, som är svensk lag, ger ett ganska långtgående skydd för yttrandefriheten (NJA 2005 s. 805 och NJA 2006 s. 467). Brottsbestämmelsen ska alltså tillämpas återhållsamt, och även uttryck som kan upplevas som chockerande och kränkande skyddas av yttrandefriheten (se europadomstolens avgörande Vejdeland m.fl. mot Sverige 1813/07). I min mening är därför brottet hets mot folkgrupp uteslutet, eftersom ingen missaktning har uttryckts.

Kravet på saklighet och opartiskhet

Ett annat, mot yttrandefriheten, motstående intresse är kravet på saklighet och opartiskhet. Detta krav gäller för polismyndigheten och dess anställda. Kravet innebär inte endast att poliser ska vara sakliga och opartiska, det är även tänkt att de inte ska uppfattas som osakliga och opartiska. Det handlar alltså även om hur det ser ut i betraktarens ögon, och att inte skada förtroendet för myndigheten. En risk för att ett agerande kan framstå som osakligt och opartiskt kan alltså vara tillräckligt (JO dnr 2439-2017).

Av Polismyndighetens kommunikationspolicy framgår det hur de arbetar för att leva upp till dessa krav (PM 2015:58). Där står det att det ska vara tydligt när det är tal om myndighetens hållning i sakfrågor, och när det är tal om en anställds personliga åsikter. Men det står även att en väl fungerande dialog med omgivningen bidrar till delaktighet, engagemang och till att medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Vidare ska det allmänna verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället, samt motverka diskriminering av människor på grund av t.ex. etniskt ursprung och hudfärg (RF 1 kap 2 §).

Hur förhåller sig detta till polisens agerande?

Enligt min bedömning är texten som du har återgett den oproblematisk i förhållande till det allmännas uppgift att motverka diskriminering och främja delaktighet och jämlikhet i samhället. Görs detta på ett förtroendeingivande sätt genom delaktighet med omgivningen, och dessutom underlättar polisens kommunikation med demonstationsdeltagarna är det även i linje med polisens egna riktlinjer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (311)
2020-12-30 Regler kring hittegods
2020-12-25 Får polisen genomsöka ett fordon?
2020-12-08 Hur hämtar jag ut mitt nya nationella id-kort?
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?

Alla besvarade frågor (88421)