Polisens befogenhet för att inleda förundersökning och misstankeregister

2020-08-27 i Polis
FRÅGA
Jag gick genom tullen på arlanda och en av deras hundar verkade extra nyfikna på mig (kanske för jag ätit renkorv). Hunden gjorde ingen formell markering utan tulltjänstemännen sa att de bara ville prata lite med mig angående att hunden var så intresserad av mig. Jag fick sedan alla mina saker genomsökta och tre poliser kom och gjorde en fysisk kontroll av mig och mina kläder. Jag hade naturligtvis inget olagligt på mig. Efter detta sa poliserna att de skulle skriva att de upprättat en förundersökning som i samma veva läggs ner. Jag förstod det som att jag därför kommer förekomma i deras misstankesregister? Min fråga är, är det lagenligt att registrera mig som misstänkte för något när varken hund gjort formellt tecken på att den hittat något på mig och inte heller tulltjänstemännen hittat något på mig vid genomsökning?Kan jag överklaga eller få bort min registrering i misstankesregistret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar på vilka grunder polisen får inleda en förundersökning och registrera dig som misstänkt, samt vad som gäller angående misstankeregistret.

Inledande av förundersökning och misstanke

Polisen är skyldig att inleda en förundersökning så fort det på angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Dock ska förundersökning inte inledas om det är uppenbart att det inte går att utreda brottet. En förundersökning får alltså inledas för att ta reda på om brott har begåtts. Justitieombudsmannen har uttalat att denna misstankegrad "anledning att anta", är väldigt låg, och det räcker att det är svaga, men rent objektiva misstankar om att brott begåtts. Om tullens hund då har markerat på dig, utan att rent konkret hitta något, kan det rent objektivt finnas anledning för polisen att anta att du kanske har något olagligt på dig. Beslutet att inleda en förundersöker är dock inte ett beslut som kan överklagas.

Utifrån vad du berättar så låter det som att polisen har genomfört en kroppsvisitation av dig, vilket förutsätter att en förundersökning har inletts. Alltså om det finns anledning för polisen att anta att brott har begåtts, får de utföra en kroppsvisitation på en person som är skäligen misstänkt för brott. Syftet med visitationen kan vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11§ rättegångsbalken). Kroppsvisitation är undersökning av kläder och annat som man kan bära med sig. Förundersökningen ska utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott, och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal (23 kap. 2§ rättegångsbalken). Graden skäligen misstanke är nivån ovanför "anledning att anta" (som krävs för att inleda förundersökning) och det krävs objektiva omständigheter av en lite högre styrka.

Misstankeregistret

Polisen ska föra ett register över personer som är skäligen misstänkta för brott (1§ lag om misstankeregister). Registret ska föras för att underlätta polisen arbete och deras tillgång till uppgifter om personer som behövs för att bedriva utredningsverksamhet (2§ lag om misstankeregister). En uppgift i misstankeregistret ska gallras bland annat om en förundersökning avslutas utan att åtal väcks för den misstanken (13§ lag om misstankeregister). Detta innebär att så fort polisen lade ned förundersökningen mot dig, så ska du försvinna ur misstankeregistret.

Sammanfattning

Utan att veta vad polisens beslut att inleda förundersökning baseras på, är det svårt för mig att med någon större säkerhet säga om deras beslut är lagenligt eller inte. Det kan ju vara att tulltjänstemännen eller polisen uppfattat något av situationen som du inte gjort. Men polisens skyldighet och befogenhet att inleda förundersökning baseras på misstankegraden "anledning att anta att brott har begåtts". Det är en väldig låg misstankegrad, och det räcker att man rent objektivt kan misstänka att brott har begåtts. Man måste vara skäligen misstänkt för att polisen ska få fatta beslut om kroppsvisitation. Vad avser frågan om misstankeregistret ska du vara avförd från detta, då förundersökningen lades ned.

Du skulle kunna vända dig till det aktuella lokalpolisområdet och fråga vilka formella grunder du misstänktes på. Om du är missnöjd med polisens agerande, och utifrån omständigheterna som du upplevde misstänker att deras beslut inte var lagenligt, kan du göra en anmälan hos Justitieombudsmannen.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (317)
2021-02-21 Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?
2021-02-16 Vad syns i belastningsregisterutdraget för HVB-hem?
2021-02-05 ÅTERKALLELSE AV VAPENTILLSTÅND EFTER HOT MOT HUND
2021-02-04 Vad innebär 14 § polislagen?

Alla besvarade frågor (89621)