Personliga skulder och aktiebolag

FRÅGA
Hej Lawline.Jag har stora personliga skulder på1 miljon kr och dessa kommer snart till KFM.Jag har ett privat AB, där jag står som firmatecknare. Bolaget omsätter ca 2,5miljoner per år.Finns det risk att KFM tar mitt bolag? Jag tar inte ut någon lön eller möjligtvis väldigt lite. Bolaget i sig är ju en egen juridisk person.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om Kronofogmyndighetens verkställighetsåtgärder för att få till stånd en betalning finns främst i Utsökningsbalken (UB). När det gäller aktiebolag finns regler om detta i Aktiebolagslagen (ABL).

Först några ord om KFM. Verkställighet innebär att KFM har rätt att med en exekutionstitel ta en persons egendom i anspråk. Olika typer av exekutionstitlar listas i 3 kap. 1 § UB. Ett sätt som KFM verkställer dessa är genom utmätning, 4 kap. 1 § UB. Huvudregeln är att all gäldenärens egendom som inte särskilt skall undantas får utmätas, här " target="_blank">4 kap. 2 § UB. Därmed får även lön utmätas. Vid löneutmätning måste dock särskilda regler i 7 kap. UB iakttas.

En förutsättning för utmätning är att egendomen som skall utmätas har ett förmögenhetsvärde och beräknas att ge ett överskott som gör utmätningen försvarlig. Dessutom utmäter KFM i första hand sådan egendom som kan tas med minst kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. 4 kap. 3 § UB.

Som du har påpekat är ett aktiebolag en egen juridisk person. Det som särskiljer aktiebolag från andra bolagsformer är att en aktieägare har inte personligt betalningsansvar för bolagets skulder, 1 kap. 3 § ABL. Omvänt betyder detta att ett aktiebolag inte kan förpliktas att betala en aktieägares personliga skulder.

Däremot finns det inget hinder mot att aktier i bolaget tas genom utmätning eftersom aktierna är lös egendom och de ägs av dig, 4 kap. 17 § UB. Enligt praxis utgör inte aktier s.k. beneficium som kan undantas från utmätning, jämför 5 kap. UB.

Å andra sidan är det inte självklart att KFM utmäter aktierna med tanke på frågan om överskott och försvarlighet, 4 kap. 3 § UB. Beroende på bolagets värde, storlek, anställningssituation o.s.v. varierar svaret på huruvida aktier skall utmätas eller inte.

Eftersom du säger att dina skulder kommer snart till KFM rekommenderar jag att du tar kontakt med dem för mer information om hur processen med KFM går till och vad du behöver göra i denna process.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (469)
2020-10-19 Kan enskild egendom utmätas av kronofogden?
2020-10-18 Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar jag lånat ut?
2020-10-17 Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo
2020-10-04 Vad ska man göra när ett myndig barn inte vill flytta ut?

Alla besvarade frågor (85191)