Permanent uppehållstillstånd och misstankeregister

2017-06-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejKan det påverka Migrationsverket beslut om PUT om man befinna sig i misstankeregister?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Den 20 juli 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att Migrationsverket i första hand inte längre meddelar PUT dvs. permanent uppehållstillstånd. Enligt den nya tillfälliga lagen får den som är skyddsbehövande ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När tiden löpt ut kan Migrationsverket fatta ett nytt beslut där den sökande kan beviljas PUT om den sökande under tiden skaffat sig ett arbete som gör att denne kan försörja sig i Sverige.

Somliga ärenden prövas dock enligt den gamla lagen, vilket innebär att den sökande redan första vändan hos Migrationsverket kan beviljas PUT. Asylärendet prövas enligt den gamla lagen om ansökan om asyl gjordes senast den 24 november 2015 och ärendet gäller: a, ett ensamkommande barn eller b, en familj med barn under 18 år.

Är den sökande misstänkt för ett brott som innebär att den sökande är ett hot för rikets säkerhet kan den sökande inte få asyl i Sverige. Enligt den tillfälliga lagen ska den som är skyddsbehövande p.g.a. flyktingskäl beviljas ett uppehållstillstånd på 3 år, medan den som är alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på 13 månader. Migrationsverkets bedömning av vem som ska få asyl grundar sig på FN:s flyktingkonvention och EU-rättsliga regler. Var och en, som i enlighet med dessa internationella regler, definieras som flykting eller alternativt skyddsbehövande ska få uppehållstillstånd. Migrationsverkets bedömning ska vara individuell, de får inhämta information från misstankeregistret men grunden för beslutet ska vara den enskilda sökandens behov av skydd, inte huvudsakligen vad den enskilda sökanden kan ha gjort. Att vara skäligen misstänkt för ett brott är inte detsamma som att ha begått brottet. I Sverige är var och en oskyldig till dess att motsatsen är bevisad och ska av myndigheter också behandlas därefter. Som sagt ovan kan dock undantag gälla om det skulle visa sig att misstankarna mot den sökande är för ett brott som är så pass allvarligt att det hotar rikets säkerhet.

Att tänka på är att asylärenden fr.o.m. 25 november 2015 prövas enligt den nya lagen där PUT enbart kan beviljas efter att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löpt ut. För PUT ställs höga krav. Den sökande måste visa att denne har ett arbete med villkor enligt svenska kollektivavtal. Arbetsgivaren måste ha anmält anställningen till Skatteverket. Arbetet måste vara tillräckligt omfattande för att den sökande ska kunna försörja sig i Sverige. Är sökanden under 25 år meddelas enbart PUT om sökanden har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande. Eftersom vissa arbetsgivare har tillgång till uppgifter i misstankeregistret kan det påverka möjligheten för den asylsökande att under det tillfälliga uppehållstillståndet skaffa sig ett arbete. Å andra sidan är det som sagt enbart vissa arbetsgivare dvs. huvudsakligen myndigheter och arbeten där barnomsorg ingår, som har rätt att ta del av uppgifterna i misstankeregistret.

Är den asylsökande efter det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut fortfarande skyddsbehövande enligt FN:s flyktingkonvention eller EU:s regler om alternativt skyddsbehövande, kan Migrationsverket meddela ett nytt beslut om tillfälligt uppehållstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98658)