Påverkas ansökan om körkortstillstånd av ett narkotikainnehav?

2020-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag fick husrannsakan nyligen för jag var tydligen misstänkt för att jag gjort inbrott i ett förråd. I min lägenhet hitta dom 1g cannabis och några tabletter. Dom tog inget prov på mig så ringa borde jag väl slippa? Sen ska jag ansöka om körkorttillstånd så min fråga är : kan innehavet störa min ansökan?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp svaret i tre delar. I den första delen behandlas frågan om brottsbeteckningen för narkotikainnehavet och i den andra delen förklaras lämplighetskravet som måste uppfyllas vid ansökan om körkortstillstånd. Slutligen svarar jag på hur narkotikainnehavet kan påverka din ansökan om körkortstillstånd.

Frågan om narkotikainnehavet
Med tanke på att jag inte vet alla omständigheter i din situation, till exempel din ålder eller huruvida narkotikan är ett led av ett allvarligt missbruk, kan jag inte besvara påföljdsfrågan angående narkotikainnehavet. Jag kan däremot besvara frågan om brottsbeteckningen.

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen, NSL). Om narkotikabrottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms personen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Med "övriga omständigheter" avses typen av befattning, exempelvis mindre mängd cannabis i smärtstillande syfte.

På grund av att narkotikan hittats i din lägenhet är det att anse som innehav och med hänsyn till mängden torde det innebära ringa narkotikabrott. Klassificeras brottet som ringa, blir påföljden antagligen dagsböter men som tidigare förklarat kan jag inte med säkerhet konstatera detta.

Frågan om körkortstillstånd
Ett körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. De medicinska förhållandena är sådana som exempelvis att man ska kunna se bra med hänsyn till trafiksäkerheten. Att vara lämplig med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden bland annat inte är opålitlig i nykterhetshänseende (3 kap. 2 § körkortslagen, KörkL). Den som söker, har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövningen (3 kap. 3 § KörkL). Ett narkotikabrott kan vara ett sådant berusningsmedel som omfattas av bedömningen (proposition 1975/76:155 s. 77 f).

Vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd får Transportstyrelsen begära in ett yttrande av andra myndigheter vid sin utredning, till exempel socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet (3 kap. 8 § körkortsförordningen). Ett sådant yttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort (eller traktorkort). Transportstyrelsen kontrollerar i olika register för de senaste fem åren om det finns omständigheter som kan ha betydelse för ansökan. Eftersom du antagligen kommer att bli dömd för ringa narkotikabrott kommer det att finnas med i ditt belastningsregister, vilket Transportstyrelsen kan ta del av.

Svar på din fråga
Det finns alltså en risk att narkotikainnehavet kommer att påverka din ansökan om körkortstillstånd. Får du avslag på din ansökan får man en spärrtid. Det innebär att Transportstyrelsen bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ett körkort. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år. För att avgöra om du är pålitlig i nykterhetshänseende, med tanke på det ringa narkotikabrottet, har du en skyldighet att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning om Transportstyrelsen begär det.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91198)