Påverkar uppgifter i belastningsregistret möjligheten att ta körkort?

Hej, jag är 15 år och har begått snatteri (50 kroner), polisen pratade med mig och jag valde inte att svara, jag ska svara någon annan tillfälle på deras frågor men polis mannen sa till mig att jag kommer förmodligen få böter och prick, jag ska kanske också prata med socialtjänsten, det jag vill veta är om jag får prick hur kommer det påverka mig? kommer det vara svårare att få körkort?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgifter i belastningsregistret (t.ex. uppgifter om en dom till följd av snatteri) kan påverka möjligheten att ta körkort. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister och bestämmelser om körkort finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad innebär det att få "en prick i registret"?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Uppgifterna gallras, d.v.s. tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Oavsett vilken typ av uppgift det rör sig om så kommer de att gallras inom tre, fem eller tio år från domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, frigivningen etc. Exempelvis gallras uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § första stycket nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att gallringen kan komma att skjutas upp om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Då ska nämligen ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. 

Vilka regler gäller för att få körkortstillstånd?

Ett krav för att man ska kunna ta körkort är att man har ett körkortstillstånd (3 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)). Ett sådant utfärdas av Transportstyrelsen efter ansökan (se Transportstyrelsens hemsida här). Utfärdandet är förenat med vissa vilkor. Innan sådant kan ske ska därför en lämplighetsprövning av den sökande göras. Detta innefattar en undersökning av den sökandes lämplighet som förare av ett körkortspliktigt fordon utifrån dennes personliga och medicinska förhållanden (3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)).

Prövningen av den sökandes personliga förhållanden syftar till att kontrollera att denne inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488)). I samband med denna kommer Transportstyrelsen bl.a. att undersöka i vilken mån den sökande under de senaste tre åren varit misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott (se Transportstyrelsens hemsida här). Tidigare brottslighet kan således påverka möjligheten för en sökande att få ett körkortstillstånd. Lämplighetsprövningen innebär emellertid en helhetsbedömning varför det inte nödvändigtvis måste innebära ett automatiskt avslag (av vad som framgår av Transportstyrelsens hemsida verkar t.ex. störst vikt, föga förvånande, läggas på grova snarare än lindriga brott).

I den mån Transportstyrelsen finner att det föreligger hinder mot att meddela körkortstillstånd p.g.a. sökandens personliga förhållanden, ska en spärrtid bestämmas. Körkort får sedan inte utfärdas innan denna har gått ut. Denna ska bestämmas till som lägst en månad och som högst tre år (3 kap. 9 § körkortslagen (1998:488)).

Vad som gäller i ditt fall

Eftersom utfärdande av körkortstillstånd innefattar en lämplighetsprövning av den sökande kan jag inte säga om din fortkörningsbot kommer att påverka din möjlighet att ta körkort eller inte. Detta kommer istället vara beroende av Transportstyrelsens bedömning, vilken tar hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är emellertid möjligt för dig att vända dig till Transportstyrelsen med frågor i ditt ärende. Det är inte omöjligt att de kan ge dig ett mer detaljerat svar på din fråga (se kontaktuppgifter här).

Jag hoppas likväl att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning