Parkeringsanmärkning vid hämtning på dagis

2019-12-20 i Parkeringsböter
FRÅGA
Stannade bilen på vändplats där det råder parkeringsförbud. Stannade där då anvisad parkering tillfälligt var avstängd. Ställde bilen så långt åt höger som möjligt och i färdriktningen för att hämta min dotter på förskolan. Något som tar 6 minuter. När jag kommer tillbaka till bilen har jag fått en parkeringsanmärkning. Enligt parkeringsanmärkningen har parkeringsvakten endast varit där i 1 minut. Jag anser att ja inte parkerat mitt fordon utan ett stannande där för att hämta min dotter som är tre år och ej klarar sig själv. Samma sak som vid avlastning, hämnting utav gods eller ledsagning utav barn och äldre. Vad gäller?Vill gärna ha svar och redovisade paragrafer som gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyldigheten att betala parkeringsavgift och definitionen av parkering

Skyldigheten att erlägga parkeringsavgift vid överträdelser som rör parkering regleras i 1-2 §§ Lagen om parkeringsavgift. Av 5 § i samma lag framgår att parkeringsanmärkning får utfärdas om ett fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter. I 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner hittas definitionen av vad som räknas som en parkering, nämligen:

"En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

1. föranleds av trafikförhållandena,

2. sker för att undvika fara, eller

3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods"

Står bilen stilla med eller utan förare och ingen av de tre punkterna är uppfyllda rör det sig med andra ord motsatsvis om en parkering och inte ett stannande. I ditt fall förstår jag det som att det varken fanns några särskilda trafikförhållanden eller någon fara som krävde att du stannade, utan frågan blir om det kan falla in under punkt 3, det vill säga på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

När räknas något som en på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods?

När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte reglerat i detalj och det finns alltså inget klart svar i lag. Med lastning och lossning avses att bära föremål mellan fordon och fastighet, och för det får man i princip stå den tid det behövs så länge inga avbrott i lastning eller lossning sker.

När det kommer till på- eller avstigning är det inte heller här reglerat i detalj när ett stannande övergår till parkering. Viss ledning finns dock i praxis. I uttrycket på- eller avstigning anses nämligen enligt högsta domstolen något som sker kortvarigt, vilket framgår av HD:s dom i rättsfallet NJA 2014 s 929. Utgångspunkten bör enligt domstolen vara att föraren ska stanna i eller nära bilen vid på- eller avstigning. Att inte alla situationer där det finns ett behov av att ställa upp bilen under en kort tidsrymd omfattas av uttrycket på- eller avstigning menar domstolen framgår av att flera sådana situationer är undantagna från parkeringsförbudet genom 11 kap 9 § trafikförordningen. Undantas genom förordningen gör bland annat ledsagning av sjuka eller rörelsehindrade. Att det inte finns något undantag för ledsagning av barn talar för att huvudregeln gäller och att hämtning av barn på dagis därför inte är en situation som är undantagen från parkeringsförbudet.

Spelar det någon roll att parkeringsvakten bara väntade en minut?

Det finns ingen regel för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan han/hon utfärdar en parkeringsanmärkning, vilket kan bli problematiskt för den som t ex lastar/lossar en längre stund och inte har bilen inom synhåll. För att försäkra sig om att det inte är en situation med exempelvis en pågående på- eller avlastning eller att någon är iväg för att köpa parkeringsbiljett brukar parkeringsvakter avvakta några minuter med att ingripa. Den som stannat där det är parkeringsförbud för ett sådant syfte gör därför klokast i att återvända till bilen med några minuters mellanrum för det fall att en parkeringsvakt dyker upp. Även om parkeringsvakter normalt sett väntar några minuter finns det som jag nämnde ingen regel för hur länge de måste vänta, och det strider alltså inte mot lag att anmärkningen utfärdades efter en minut.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom situationen då du lämnade bilen i sex minuter på en vändplan inte uppfyller någon av de tre punkterna som undantar en uppställning från en parkering blir den enligt lagens mening därför en parkering. Parkeringsvakten har då inte gjort något fel när han/hon utfärdade en parkeringsanmärkning.

Om du vill bestrida parkeringsanmärkningen

Om du trots allt vill bestrida parkeringsanmärkningen ska du ansöka om rättelse hos polismyndigheten, vilket framgår av 8 § Lagen om parkeringsavgift. Detta görs skriftligen, vilket följer av 9 § Lagen om parkeringsavgift. Du kan använda denna blankett för bestridandet. Bestridandet måste göras inom sex månader från att avgiften betalas och i bestridandet ska du ange de omständigheter som bestridandet grundas på (du skulle hämta dotter på dagis, det gäller enligt din mening endast ett stannande och ingen parkering) samt eventuella bevis du har.

Även om du avser att bestrida avgiften råder jag dig att betala den inom utsatt tid, då du är skyldig att göra detta enligt 7 § Lagen om parkeringsavgift. Skulle du ha framgång med ditt bestridande kommer avgiften sedan att betalas tillbaka till dig.

Sammanfattningsvis

Eftersom situationen då du lämnade bilen i sex minuter på en vändplan inte uppfyller någon av de tre punkterna som undantar en uppställning från en parkering blir den enligt lagens mening en parkering. Parkeringsvakten får då utfärda en parkeringsanmärkning. Jag tror därför du får svårt att nå framgång med ditt bestridande. Vill du trots allt försöka bestrida parkeringsanmärkningen bör du vända dig till polismyndigheten och ansöka om rättelse. Tänk då på att hålla dig inom den tidsfrist jag nämnde och använd dig av den blankett jag tipsade om, så att det inte faller på det formella.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till om du ändå väljer att försöka med ett bestridande.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll