Pantsättning av bostadsrätt med sakrättslig verkan

Hej, hoppas att ni kan hjälpa mig.

Jag har lånat pengar privat till en bostadsrätt av min pappa och vi har skrivit ett litet dokument om detta lån, ifall något skulle hända min far. Min enda bror har liknande han med.

Nu skulle jag behöva ansöka om bostadsbidrag och för att kunna räkna in ränta och avbetalning i min bostadskostnad så måste mina lån stå med bostadsrätten som säkerhet.

Kan vi på något sätt skriva ett juridiskt bindande avtal där jag har bostadsrätten som säkerhet på lånen som gör att jag kan lägga in detta i min ansökan?

Med vänlig hälsning

C

Lawline svarar

Att använda sin bostadsrätt som säkerhet för ett lån innebär att bostadsrätten pantsätts. Långivaren kallas panthavare och låntagaren pantsättare. Du vill att din pappa ska få panträtt i din bostadsrätt som säkerhet för lånet han givit dig.


En bostadsrätt är lös egendom. Detta framgår negativt av definitionen för fast egendom, vilken finns i 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994). Pantsättning av en bostadsrätt innebär att panthavaren ges panträtt i lös egendom.


Det finns regler för hur pantsättning ska gå till för att pantsättningen ska vara giltig. Panthavaren måste få så kallat sakrättsligt skydd. Sakrättsligt skydd innebär att panthavaren faktiskt har rätt att tillägna sig panten, i detta fall bostadsrätten, om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.


När det gäller en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättningen för att den ska vara giltig. Detta kallas denuntiation. Kravet är en analogi av 10 och 31 §§ skuldebrevslagen (1936:81) och fastställdes av Högsta domstolen i NJA 1971 s. 66.


För att du med sakrättslig giltighet ska kunna använda din bostadsrätt som säkerhet för lånet din pappa givit dig, ska du alltså underrätta bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Lämpligen kan du sedan bifoga något som styrker detta till din ansökan om bostadsbidrag, till exempel en kopia av lägenhetsregistret där det framgår att bostadsrättsföreningen noterat pantsättningen.


Av 9 § andra stycket i Försäkringskassans föreskrift RFFS 1998:9 (utfärdad med stöd av 97 kap. 14 § socialförsäkringsbalken (2010:110) och 4 § andra stycket bostadsbidragsförordningen (1993:739)framgår att 70 % av räntor på det i bostadsrätten upplånade kapitalet med säkerhet i bostadsrätten får räknas med som bostadskostnad.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”