Påkörning av fotgängare - vad blir de rättsliga konsekvenserna?

2017-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag körde 30 enligt skylten på en äldre person och skadat hans ben och jag körda honom till sjukhus för vård. Jag hsr sldrig straffat och är gammal. Polisen vill förhöra mih nu. Vad blir straffet för trafikbtottet och om komma polisen beslagta mitt körkort också . Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska dömas till ett straff krävs först och främst att du kan anses ha begått ett brott, vilket förmodligen är vad polisen avser att utreda. Reglerna om trafikbrott finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL), men även bestämmelsen om vållande till kroppsskada i brottsbalken (BrB) skulle i ditt fall kunna aktualiseras.

Enligt 1 § TBL (här) ska en vägtrafikant (ex. en förare av en bil) som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, dömas för vårdslöshet i trafik. Straffet är i dessa fall begränsad till dagsböter.

Vidare ska den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa dömas för vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § BrB (här). För detta är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Om man inte når upp till kraven för att dömas för vårdslöshet i trafik kan man i vissa fall alltså dömas till vållande till kroppsskada. Det krävs dock att kroppsskadan inte är ringa, vilket jag inte kan avgöra om den är i detta fall utan mer information. Eftersom skadan krävde sjukhusvård utgår jag från att skadan inte är ringa och att brottet skulle kunna komma ifråga.

För att med någon större säkerhet kunna konstatera huruvida du gjort det skyldig till ett brott har omständigheterna vid händelsen stor betydelse, ex. om påkörningen skedde vid ett övergångsställe, hur du resp. fotgängaren agerade innan påkörningen etc. Det finns ett antal mål där föraren av en bil kört på en fotgängare. I rättsfallet NJA 1996 s. 590 hade en bilist kört på och skadat en fotgängare på ett obevakat övergångsställe (övergångsställe utan trafikljus). Bilföraren hade inte lagt märke till fotgängaren när denne stod på övergångsstället utan först när han befann sig framför bilen. Högsta domstolen (HD) fann att bilföraren måste ha brustit i uppmärksamhet. Fotgängaren hade dock varit delvis skymd av en trafikskylt och även han måste ha varit ouppmärksam. Det kunde därför inte uteslutas att han hade stigit ut i körbanan plötsligt och på ett oväntat sätt. Mot denna bakgrund fann HD att bilförarens ouppmärksamhet inte var sådan att han i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingades av omständigheten. Föraren av bilen dömdes alltså inte för vårdslöshet i trafik, men däremot för vållande av kroppsskada till 50 dagsböter eftersom den oaktsamhet som föraren visat lett till allvarliga kroppsskador på fotgängaren.

I ett annat fall (NJA 2007 s. 3) hade en bilist på ett obevakat övergångsställe kört på en gångtrafikant. Bilisten hade blivit bländad av solen och precis innan kollisionen fällt ned solskyddet och saktat in. HD menade att bilisten genom att fälla ned solskyddet och väsentligt sakta farten hade vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt sett kunde förväntas vara tillräckliga för fortsatt körning i denna situation. Även om hon i viss mån fick anses ha brustit i omsorg och varsamhet kunde hennes handlande inte betecknas som vårdslöst och hon dömdes därför inte till vårdslöshet i trafik.

Som du märker är det omständigheterna runt påkörningen som är avgörande och jag kan därför inte med säkerhet säga om du gjort dig skyldig till ett brott. Anses du ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eller vållande av kroppsskada kommer straffet med stor sannolikhet bestämmas till dagsböter. Det kan mycket väl vara så att du inte gjort dig skyldig till ett brott överhuvudtaget, vilket såklart innebär att du inte straffas.

Återkallelse av körkort regleras i 5 kap. 3 § körkortslagen (här). Under punkterna i paragrafen framgår i vilka fall som ett körkort ska återkallas. Under punkten 1 framgår att körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § 2 st. TBL. För att dömas till grov vårdslöshet i trafik krävs att du visar grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Trots den knapphändiga information jag har tillgång till har jag svårt att se att du gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, men samtliga omständigheter tas som nämnt in i bedömningen. Utifrån den information jag har ser jag inte heller att någon av de övriga punkterna, vilka kan innebära att ditt körkort återkallas, föreligger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (18)
2021-07-09 Gärningsman begår brott mot B i tron om att det är A (error in persona)
2021-04-11 Utkastad efter försök till sex; vilka brott blir aktuella?
2020-12-17 Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?
2020-08-02 privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?

Alla besvarade frågor (95757)