Påföljdsvalet vid misshandel samt skadestånd med anledning av brottet

2018-10-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag har blivit misshandlad utav min sons pappa medans jag hade min 14 månader gamla son i famnen. Han hade slagit mig med knytnävslag i huvudet nacken och ansiktet jag hade blåtira var helt svullen runt ögat och en stor bula och svullnad i pannan och jag fick hjärnskakning han har kränkt och hotat mig. Jag har gjort polisanmälan och vi väntar på rättegång min fråga är hur länge kan han få fängelse för detta ? Eller vad blir straffet då han tidigare har inte något i sitt brottsregister detta är då första gången något sådant händer. Och hur mycket kan man söka i skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är omöjligt att på förhand säga vad (det eventuella) straffet blir för en viss begången gärning. Det sker alltså en bedömning i det enskilda fallet under rättegången. Jag ska dock försöka förklara vad i allmänhet gäller vid misshandel och vid påföljdsvalet.

Misshandel - ringa, normalgraden och grov

Brottet misshandel regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom/henne i vanmakt (t.ex. medvetslöshet eller total berusning av alkohol) eller något annat sådant tillstånd döms således för normalgraden av misshandel till fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år. Om brottet är ringa blir straffet istället böter eller fängelse i högst 6 månader.

Straffet för grov misshandel är fängelse i lägst 1,5 och högst 6 år (3 kap. 6 § första stycket BrB). Vid bedömningen av om brottet är att anse som grovt ska särskilt beaktas om gärningen varit livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Beroende på omständigheterna i fallet och åklagarens stämning kan således olika grad av misshandel aktualiseras.

Valet av påföljd

I Sverige finns en presumtion (en sorts huvudregel) mot att fängelse ska utdömas (30 kap. 4 § första stycket BrB). Detta innebär att domstolen i första hand inte ska döma ut ett fängelsestraff. Presumtionen kan dock brytas, pga. brottets straffvärde, art och återfall i brottslighet (andra stycket).

Straffvärdet utgörs av den bedömning som domstolen gör kring var på straffskalan straffet ska sättas. T.ex. är straffskalan för misshandel av normalgraden, som ovan nämnts, fängelse i lägst 14 dagar och högst två år. Domstolen beaktar här förmildrande respektive försvårande omständigheter (29 kap. 1 § första stycket, 29 kap. 2 och 29 kap. 3 §§ BrB).

Om domstolen kommer fram till att påföljden, trots presumtionen mot fängelse, ska bli fängelse, görs en straffmätning där man väger in olika omständigheter som återfall eller s.k. billighetsskäl som inte har beaktats tidigare (29 kap. 4-7 §§ BrB).

Som du märker, är det många omständigheter som domstolen tar hänsyn till och väger in i sin bedömning. Jag har bara försökt att redogöra för detta på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

Skadestånd

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen, SkL). Samtidigt ska skadestånd pga. kränkning utges om denne allvarligt kränker någon annan genom brott som innebär ett angrepp mot personens frihet, frid eller ära (2 kap. 3 § SkL).

Du kan begära ersättning för sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande), samt sjukvårdskostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 1 § SkL). Du kan även få kränkningsersättning. Det är återigen omöjligt för mig att bedöma specifikt hur mycket du kan få i skadestånd. Hos Brottsoffermyndigheten kan du hitta mycket information om skadestånd med anledning av brott. På deras hemsida finns bl.a. information om att misshandel av grövre slag kan ge upp till 15 000 kr i kränkningsersättning.

Sammanfattning

Förutsatt att det finns tillräcklig bevisning, kan din sons pappa dömas för misshandel. Vad påföljden blir beror på omständigheterna i fallet och ingen annan än domstolen som dömer i målet kan bedöma vad påföljden blir. Jag råder dig att läsa igenom de bestämmelser jag hänvisat till och att läsa om skadestånd på Brottsoffermyndighetens hemsida. Du kan även ringa dem på 090-70 82 00.

Jag hoppas att du mår bra under omständigheterna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66981)