Påföljdsbestämning vid våldtäkt mot barn

FRÅGA
Om en 19 åring blir dömd för sex med minderårig , är det troligast att han får fängelse då eller är det inte så troligt med tanke på att han är under 21 år eftersom att då dömmer man inte till fängelse om det inte finns särskilda skäl till det och med tanke på brottets art? Är sex med minderårig ett sånt brott som brukar leda till fängelse om gärningsmannen är under 21?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, detta regleras i brottsbalkens sjätte kapitel.

En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år.

Det framgår inte i din fråga hur gammal personen som 19-åringen haft sex med är. Det som är avgörande är om den personen är under 15 eller över. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vad som gäller i båda fallen.

Samlag med ett barn under femton år:

Att ha samlag eller genomföra en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med samlag med ett barn som inte fyllt femton år klassas som våldtäkt mot barn, enligt brottsbalken 6 kap 4 § 1 st (här). Straffskalan för brottet är fängelse i lägst två och högst sex år.

Samlag med ett barn som fyllt femton men inte arton år:

Enligt brottsbalken 6 kap 4 § 2 st gäller detsamma för den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på gryns av en myndighets beslut. Samma straffskala gäller alltså här.

Påföljdsbestämning för 19-åringen:

För personer under 21 år stadgas i brottsbalken 29 kap 7 § (här) att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.

Den så kallade ungdomsrabatten brukar se ut enligt följande:

18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)

19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)

20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)

Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.

Vidare stadgas i brottsbalken 30 kap 5 § st. 2 (här) att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer att göra en bedömning utifrån hur straffet skulle blivit för en vuxen, och sedan applicera den så kallade ungdomsrabatten på detta. Det är alltså inte omöjligt att fängelse blir en aktuell påföljd, om det rör sig om våldtäkt mot barn.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (347)
2021-01-12 Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?
2021-01-10 Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?
2021-01-05 Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?
2021-01-01 Sexualbrott och psykisk sjukdom

Alla besvarade frågor (88149)