Påföljdsbedömningen grovt rattfylleri

2017-07-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Om jag ansöker om alkolås efter en grov rattfylla på 1.04 promille på lågt trafikerad väg och tidigare ostraffad,vad kan påföljden bli...bilen framfördes icke trafikfarligt förrutom alkoholhalten då förstås..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att du redan dömts för grov rattfylla och att du nu undrar vad påföljden kan bli om du nu i efterhand ansöker om alkolås.

Inledningsvis kan sägas att det med största sannolikhet inte har någon betydelse för påföljdsbedömningen om du ansöker om alkolås nu i efterhand. Domstolen kommer att titta på omständigheterna vid tidpunkten för brottet, och inte vilka åtgärder som vidtas i efterhand.

Gällande de resterande omständigheterna som du tagit upp, att promillehalten varit 1.04 promille, att det var en lågt trafikerad väg och att du är tidigare ostraffad så kan jag nämna följande:

Av 4 a § Lag om straff för vissa trafikbrott (här) följer att grovt rattfylleri ger fängelsestraff på 14 dagar - 2 år. Av 29 kap 1 - 3 §§ Brottsbalken (här) finns vissa förmildrande och försvårande omständigheter som kan sänka och höja straffvärdet. Av 29 kap 4 § följer att en tidigare brottslighet kan höja straffvärdet och i 29 kap 5 § finns vissa omständigheter som domstolen ska beakta vilka kan sänka straffvärdet. Din fråga saknar tillräcklig information om omständigheterna i ditt fall för att det ska gå att göra någon vidare bedömning. Däremot kan konstateras att grovt rattfylleri är ett så kallat "artbrott" vilket innebär en presumtion för fängelse, domstolen ska dock ändå alltid göra en bedömning i det enskilda fallet.

För att ge dig en någorlunda vägledning kan en jämförelse göras med liknande fall. I NJA 2003 s. 495 (här) uttalade domstolen följande: "En utgångspunkt vid påföljdsbedömningen är att ett fall av grovt rattfylleri utan särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter har ett straffvärde om fängelse en månad. Emellertid innefattar brottet grovt rattfylleri gärningar med varierande straffvärde. En viktig faktor vid bedömningen i det enskilda fallet är de risker för trafiksäkerheten som gärningen typiskt sett inneburit. Bedömningen måste bli strängare ju större trafikfaran har varit. Särskilt allvarligt är om gärningsmannen har fört fordonet på ett sådant sätt eller på en sådan plats att risken för en trafikolycka typiskt sett har varit stor." Straffvärdet för grovt rattfylleri är alltså normalt fängelse 1 mån, men om faran för trafiksäkerheten varit låg kan straffvärdet bli lägre.

I RH 2003:4 (här) var gärningsmannens promillehalt 1.17 och domstolen bestämde påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst med hänsyn till att gärningsmannen endast var 19 år gammal. I din fråga framgår det inte hur gammal du var vid tidpunkten för brottet men din ålder kan alltså ha en stor betydelse för påföljdsbestämningen vad gäller grov rattfylla.

Hoppas du känner att du fått vägledning i din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?