Påföljder vid utebliven leverans i ett fall då säljaren (efter byte av aktieägare) hävdar att det inte finns något bindande avtal

FRÅGA
Vi har ingått avtal med en restaurang om leverans av mat. När det nu är dags att verkställa den leverans så visar det sig att ABt har sålts till annan ägare och denna hävdar nu att avtalet inte längre gäller? Vi har förlitat oss på detta avtal och har inte rimlig tid på oss att söka ny leverantör varför det så klart försätter oss i en knipa. Vad har vi för rättigheter? Det är inte ett komplicerat avtal med mängder av detaljvillkor, utan endast angivet vad de åtar sig att leverera oss, och sedan vår motprestation. Spelar det vidare någon roll vilken ekonomisk situation de nu befinner sig i ?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

I det följande har jag valt att disponera mitt svar på så vis att jag först behandlar principen om att avtal är bindande. Därefter noterar jag att det finns fall då avtal kan vara ogiltiga. Sedan behandlar jag vilka rättigheter ni har på grund av avtalet, samt besvarar dels frågan om ägarövergången spelar någon roll, dels frågan om restaurangens ekonomiska situation spelar någon roll. Jag avslutar med en kort sammanfattning.

Avtal är bindande

Huvudregeln i svensk rätt är att de som har ingått ett avtal är bundna av sina åtaganden. Denna princip kallas för ”pacta sunt servanda”. Principen leder till följden att man kan tillgripa rättsligt tvång för att få sin motpart att fullgöra avtalet.

För att avtal ska vara bindande förutsätts dock att det faktiskt finns ett bindande avtal. Den klassiska modellen för att ingå avtal regleras i 1 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (den s.k. avtalslagen). Modellen innebär att ett avtal uppkommer om:

1. En part skickar den andra parten ett anbud, vilket kan sägas utgöra ett förslag till avtal. Ett anbud kan avges på många olika sätt, bl.a. skriftligt och muntligt.

2. Den andra parten svarar på anbudet med en s.k. accept, vilken i princip bara ska innefatta att den accepterande parten godtar anbudet. Om accepten kommer fram för sent, eller avviker från anbudet uppkommer inget avtal enligt 4 eller 6 § avtalslagen. Istället blir accepten ett nytt anbud.

1 kap. avtalslagen innehåller dock mer detaljerad reglering än så, men den är sannolikt sett inte relevant i ert fall.

Utan att veta mer om er specifika situation kan jag inte komma med mer konkreta rekommendationer i frågan om ert avtal med restaurangen är bindande.

Avtalet får inte vara ogiltigt

För att ni ska tvinga fram fullgörelse av avtalet med rättsliga medel får det inte vara ogiltigt. Sannolikt sett är ogiltighetsreglerna i t.ex. 3 kap. avtalslagen inte relevanta i ert fall, då de rör sådant som svek (30 § avtalslagen), skenavtal (34 § avtalslagen), och oskäliga avtalsklausuler (36 § avtalslagen).

Något mer kan jag dock inte säga i den frågan mot bakgrund av de uppgifter ni har givit.

Era rättigheter på grund av avtalet

När ett avtal inte reglerar en fråga så fylls det ut med s.k. dispositiv rätt. Med dispositiv rätt avses sådana rättsregler som kan sägas forma avtalets innehåll i den mån parterna inte har berört en fråga. Ett exempel är hur 39 § köplagen (1990:931) (förkortad KöpL) innebär att det finns en rätt för köparen att i vissa fall häva ett köpeavtal, om köpeavtalet inte berör frågan (se härom 3 § KöpL).

Som jag förstår det går ert avtal med restaurangen ut på att den levererar färdiga produkter till er. Då är KöpL tillämplig enligt dess 1 §. Även om restaurangen lagar maten efter beställning från er så är KöpL tillämplig, enligt dess 2 § – om inte ni tillhandahåller en väsentlig del av ”materialet” som maten lagas med.

Som jag förstår det har restaurangen inte levererat i tid. Om det är så att det var restaurangen som var skyldig att transportera varan till er rör det sig nog om ett dröjsmål enligt 22 § KöpL (se också 13 § KöpL). Då kan ni kräva att restaurangen fullgör avtalet, se 23 § KöpL. I vissa fall kan ni också häva avtalet enligt 25 § KöpL, men jag antar att ni inte vill göra det.

Ni kan också kräva skadestånd för den skada som ni åsamkas genom att restaurangen inte levererar maten enligt ert avtal, se 27 § KöpL.

Om ni vill göra gällande några påföljder kan det också vara värt att uppmärksamma 29 § KöpL, för det fall att restaurangen till slut levererar – men för sent. Nämnda paragraf innebär att ni inom skälig tid efter det sena avlämnandet måste meddela restaurangen att ni häver avtalet eller att ni vill kräva skadestånd, för att ni ska kunna häva avtalet eller kräva skadestånd.

Spelar det någon roll att restaurangen såldes till en annan ägare?

Som jag förstår det såldes det aktiebolag som ägde restaurangen till en ny ägare, dvs det var bara aktierna i bolaget som såldes och inte själva restaurangverksamheten. Ägarbytet spelar då ingen roll. Undantag från denna ordning finns, men de är nog inte aktuella i ditt fall.

Spelar det någon roll vilken ekonomisk situation restaurangen befinner sig i?

Vilken ekonomisk situation en avtalspart är i påverkar i princip inte frågan om parten måste fullgöra ett avtal som vederbörande har ingått.

Dålig ekonomi kan dock utgöra en omständighet som kan leda till att ett skadestånd jämkas, se 6 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207). Det är dock till viss del osäkert när den regeln kan tillämpas i kontraktsförhållanden.

En parts ekonomiska ställning kan också spela roll inom ramen för om en avtalsklausul ska jämkas enligt 36 § avtalslagen, men handlar det oftast om att parterna står i ett ojämnt styrkeförhållande (t.ex. en konsument mot ett stort företag).

Att en avtalspart har dålig ekonomi kan också spela roll på andra sätt. Är den dålig nog kan parten försättas i konkurs, se 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672). Då kan det vara ytterst svårt för er att få ut något ur avtalet – ett konkursförfarande söker inte att fullgöra ingångna avtal utan att avveckla konkursföretaget. Visserligen kan ni nog i ett sådant fall göra gällande någon form av krav på att få ut pengar, men eftersom ni – som jag förstår det – inte har någon pant eller annan säkerhet i restaurangens egendom kommer det vara svårt för er att få utan något ur konkursen.

Sammanfattning

Om det finns ett bindande avtal kan avtalsparterna tvingas att fullgöra avtalet. Det spelar ingen roll att restaurangen har fått nya aktieägare. En vägran att leverera enligt ert avtal utgör ett kontraktsbrott (specifikt dröjsmål). Det innebär i sin tur att ni t.ex. kan kräva att restaurangen fullgör avtalet eller att få ut skadestånd. I värsta fall kan ni häva avtalet också. I princip spelar det ingen roll att restaurangen har dålig ekonomi.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med t.ex. ingående av avtal, eller påföljder av dröjsmål, är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (111)
2020-10-04 Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?
2020-10-01 Kan banken neka lån i efterhand?
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning

Alla besvarade frågor (85358)