Påföljder vid olovlig körning

2017-03-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Vad blir straffet vid olovlig körning av lätt motorcykel? Jag var ute och åkte och kolliderade senare med en bil. Vad blir det troliga straffet? Har sedan tidigare en straffvarning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott finnes straffstadgandet om olovlig körning. Där framgår att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill döms till böter. Om inte bötesformen är föreskriven, vilket är fallet med olovlig körning, ådöms dagsböter enligt 25:1 Brottsbalken (BrB). Antalet dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150. Beloppet varierar det också och bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till bland annat den tilltalades inkomst och förmögenhet (25:2 BrB).

I 3 § i Lagen om straff för vissa trafikbrott föreskrivs vidare att den tilltalade kan dömas till fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt. Om den tilltalade tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt eller eljest är att anse som grovt kan han eller hon som gjort sig skyldig till olovlig körning dömas till fängelse. Bland omständigheter som kan föranleda att brottet bedöms som grovt kan nämnas att gärningsmannen fört motorfordon efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet eller att det varit fråga om olovlig körning i större omfattning.

Sammanfattningsvis kan alltså påföljden, förutom böter, också komma att bli fängelse i högst sex månader om brottet är att anses som grovt.

Såsom du beskriver det som hänt, att du krockat med en bil, verkar det brott du kunnat gjort dig skyldig till snarare vara vårdslöshet i trafik i enlighet med 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Brister vägtrafikant i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet så att omständigheterna skapar en medveten risk för eller en faktisk trafikolycka döms för vårdslöshet i trafik. Påföljden i dessa fall är dagsböter. Om någon vid förande av motordrivet fordon gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Exempel på fall när personer döms till vårdslöshet i trafik är när personer som är mycket trötta kör, när personer bryter mot regler, gör farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, eller gör vårdslösa fortkörningar. Andra bedömningsorsaker är olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, hit kan användande av mobiltelefon räknas in men då uppskattas även risken för att en olycka inträffar genom en bedömning av om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk tas då det föreligger någon särskild risk för trafikolycka och bedömningsgrunder för detta är trafikförhållandena, hur stor trafik, hur kontrollerad körningen varit i övrigt, förarens uppsikt över trafiken och körningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?