FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/08/2020

Påföljder vid hastighetsöverträdelse

Hej jag åkte på fortkörning med laser av en polispatrull igår och dom klockade mig 146 km/h på 80km/h väg och körkortet omhändertogs på plats! Jag är lastbilschaufför och behöver det i mitt jobb jag har en dotter på 4 år . Min fråga är vad kan jag göra för att förmildra något och vad kan jag vänta mig för påföljder? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller vad för typ av påföljder du har att vänta dig efter en fortkörning och om det finns några förmildrande omständigheter. Därför kommer jag använda mig av körkortslagen (nedan förkortad KkL) för att kunna svara på din fråga.

Påföljd vid hastighetsöverträdelse
Omhändertagande
Ett körkort ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av bland annat hastighetsöverträdelse (5 kap. 7 § stycke 1 punkt 2 KkL).

Återkallelse
Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan bedömas som ringa (5 kap. 3 § punkt 4 KkL). Överträdelsen bedöms inte vara ringa om trafikanten överskridit den rådande hastigheten med 30 km/h eller mer på en väg där hastighetsbegränsningen är satt till 40 km/h eller högre.

Du har i ditt fall överskridit hastigheten med 66 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen är över 40 km/h. Därför har du fått ditt körkort omhändertaget eftersom det på sannolika skäl kan antas att ditt körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.

Om du får ditt körkort återkallat på grund av hastighetsöverträdelse så ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § stycke 1 KkL). Inom spärrtiden är ditt körkort återkallat och du får inte köra det motordrivna fordonet. Spärrtiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Längden på spärrtiden kan variera beroende på vilket trafikbrott du begått, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken. Det är transportstyrelsen som ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Transportstyrelsen kommer vidare att kontakta dig för att du ska ges möjlighet att yttra dig innan de fattar ett beslut.

När en eventuell körkortsåterkallelse har genomförts ska ett nytt körkort tillverkas. Detta får dock inte prövas innan giltighetstiden för återkallelsen tills vidare eller spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL).

Det innebär alltså att det är upp till transportstyrelsen att avgöra om ditt körkort kommer återkallas eller ej, samt hur lång en eventuell spärrtid kommer bestämmas till. Att få sitt körkort återkallat räknas dock inte som en brottspåföljd, utan ska istället ses som en rättsverkan, dvs en slags rättsföljd.

Böter
Utöver risken att få ditt körkort återkallat riskerar du även att få böter. Hur mycket böter beror på hur snabbt du körde i relation till den rådande hastighetsbegränsningen. Eftersom du har kört mer än 35 km/h över gällande hastighetsbegränsning riskerar du att få böta ett högt bötesbelopp, upp emot 4000 kr.

Varning
Transportstyrelsen kan även komma att besluta om att ge dig en varning istället för att återkalla ditt körkort. En varning ses som en mildare form av körkortsingripande. Vid varningen ifrågasätts din lämplighet att ha körkort och kräver att du i framtiden bättrar dig. Vid framtida trafikförseelser eller brott kan transportstyrelsen göra en hårdare bedömning om du fått en varning sedan tidigare. Risken är då stor att de återkallar ditt körkort, då praxis säger att en varning inte beslutas igen inom två år.

Sammanfattning
Du har gjort dig skyldig till hastighetsöverträdelse, med andra ord fortkörning. Din hastighet överskred den rådande hastighetsbegränsningen med 66 km/h vilket gör det sannolikt att du kommer få ditt körkort återkallat. Det är upp till transportstyrelsen att avgöra den frågan samt den eventuella spärrtiden. Du kan utöver detta även komma att behöva betala böter. En hastighetsöverträdelse med mer än 35 km/h kan innebära upp emot 4000 kr. Transportstyrelsen skulle även kunna besluta om att ge dig en varning istället för att återkalla ditt körkort.

Mitt tips till dig är att formulera ett tydligt och utförligt yttrande till transportstyrelsen när detta begärs in av dig. I ditt yttrande kan du förklara ditt behov av ditt körkort i relation till ditt arbete som lastbilschaufför och privatliv.

Jag hoppas att det gav svar på dina funderingar. Skulle du vara i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare