Påföljder vid grovt rattfylleri och förmildrande omständigheter

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag blev tagen för grov rattfylleri med 1,2 promille jag är tidig ostraffad och jag har erkänt brottet och haft sån Ångest då jag aldrig tidigare har gjort nåt liknanade. Drack vin under tis, ons kväll ca 3 glas per kväll pga en obeskrivlig smärta i ryggen vilket jag vet inte alls är ok men nu gjorde jag det då smärtan blev lättare drack sen även på torsdagen redan på morgonen ca 4 glas vilket är ännu värre då jag sen då jag ansåg att jag kunde satte mig i min bil för att hämta min dotter och blev då stoppad vilket jag är tacksam över att jag inte han köra påverkad av alkohol med min dotter. Men hela allt är så fel är självklar beredd på att ta mitt straff är ju självklart skyldig till detta, kommer absolut gå i samtal och vi kastade ut all alkohol vi hade hemma pga detta. Jag har aldrig någonsin gjort så här tidigare och det finns inga ursäkter men kan man göra nåt för att förmildra straffet eller vad tror du straffet kan bli?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad räknas som rattfylleri?

Rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott).

Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?

En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse.

En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.

Vilka skäl kan mildra påföljden?

Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse).

Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara.

Högsta domstolen har samtidigt i ett rättsfall (NJA 2015 s. 895), uttalat att den som kör bil med en alkoholkoncentration om cirka 1,5 i promille eller mer, får antas utgöra en sådan fara för trafiken att en icke frihetsberövande påföljd inte är tillräckligt. Samtidigt anger domstolen dock att det kan finnas skäl att gå ifrån presumtionen, vilket innebär att det fortfarande finns utrymme för en annan bedömning i det enskilda fallet.

Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?

Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Vad gäller därför i ditt fall?

Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad.

Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma.

Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1141)
2021-05-15 Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?
2021-05-13 Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen

Alla besvarade frågor (92364)