Påföljder grovt rattfylleri

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Har åkt fast för rattfyllerier 2.43 promille och misstänkt för narkotika körkortet har återkallats i 30 månader vill veta vad kan straffen blir för brottet har begåtts har domstol om 2 månader om det blir fängelse hur lång tid eller vad kan det blir för straff tack Jag dricker alkohol men använder ingen drogFast i blod provtagning visades misstänkt för narkotikapåverkan medans jag erkänner alkoholen men har ej brukat droger vad gör man då att visa sig oskyldig mot droger
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över påföljderna för grovt rattfylleri. Jag redogör även för tänkbara skäl som kan mildra straffet.

Vad räknas som rattfylleri?

Rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott).

Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?

En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.

Vilka skäl kan mildra påföljden?

Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara. Domstolen gör en bedömning av det enskilda fallet.

Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?

Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Vad gäller därför i ditt fall?

Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad vilket därmed bör vara en faktor som mildrar straffet. Den vanligaste påföljden i praxis är att man dömer till villkorlig dom och samhällstjänst.

Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att mer exakt med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma.

Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1165)
2021-06-22 Vad blir straffet för grovt rattfylleri?
2021-06-17 Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?
2021-06-17 Brottsligt att köra ifrån Polisen?
2021-06-15 Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?

Alla besvarade frågor (93293)