FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2018

Påföljder för unga lagöverträdare

Hej jag är 16 år & står som misstänkt för 1 ofredande & 3 misshandel. & misshandel + ofredande är mot samma person.

Jag har erkänt ofredande & 1 örfil som var sista misshandeln. Medans dom andra två har jag inte erkänt. Då båda har slagits lika mycket & det har varit sparkar samt knuten näve. Vad skulle jag kunna få för straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst ska sägas att du inte är dömd bara för att du har erkänt brott. Åklagaren måste fortfarande styrka att det är ställt utom rimligt tvivel att du har begått gärningarna, vilket följer av allmänna rättsstatliga principer. Till exempel krävs ofta någon form av teknisk bevisning och vittnesmål för att åklagaren ska anses ha visat att ett brott har begåtts.

När en person som är under 18 år blir dömd för brott används andra påföljder än för vuxna människor som begår brott. De påföljder som används för människor under 18 år är fängelse, sluten ungdomsvård, ungdomstjänst och böter.

För att fängelse ska väljas som påföljd för en person som inte är myndig och som har begått brott krävs synnerliga skäl enligt 30 kap 5 § Brottsbalken. Synnerliga skäl kan vara att straffvärdet är särskilt högt, till exempel om någon begått ett mord och längden på straffet bedöms vara 8 år. Det är alltså mycket ovanligt att fängelse används som påföljd för den som ännu inte är myndig.

Sluten ungdomsvård används istället för fängelse enligt 32 kap 5 § Brottsbalken. Det döms alltså ut om det är så att rätten kommer fram till att fängelse bör dömas ut. Som huvudregel väljs då ofta istället sluten ungdomsvård.

Om ungdomstjänst döms ut innebär det att man får utföra mellan 20 och 150 timmar oavlönat arbete enligt 32 kap 2 § Brottsbalken.

Straffskalan för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap 7 § Brottsbalken. För misshandel av normalgraden är straffskalan fjorton dagar till två års fängelse enligt 3 kap 5 § Brottsbalken. För ringa misshandel sträcker sig straffskalan från böter till fängelse i högst sex månader enligt 3 kap 5 § Brottsbalken.

När rätten gör en bedömning av hur långt straffet ska bli startar den alltid på minimistraffet. Det innebär att för till exempel ofredande så startar rätten på bötesnivå för att sedan lägga på eller dra av beroende på om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter enligt 29 kap Brottsbalken. En förmildrande omständighet kan enligt 29 kap 3 § 1 st 3 p Brottsbalken vara om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. En försvårande omständighet enligt 29 kap 2 § 1 st 7 p Brottsbalken till exempel vara om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet. Rätten tar också hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett och de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Särskilt beaktar rätten om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person (29 kap 1 § 2 st Brottsbalken).

Enligt 29 kap 7 § 1 st Brottsbalken beaktar rätten den tilltalades ungdom när de ska bestämma hur långt straffet ska bli. Det innebär att om rätten har kommit fram till att tolv månaders fängelse bör utdömas så ska domstolen enligt paragrafen bestämma strafflängden till ¼ av det för någon som varit sexton år när brottet begicks, dvs straffet blir då tre månader.

Misshandel är ett brott som lagstiftaren ser särskilt allvarligt på (SOU 2012:34 s. 688, prop 1987/88:120 s. 100). När en vuxen människa begått ett brott som består i till exempel oprovocerad gatumisshandel brukar domstolen därför som huvudregel döma ut fängelse som påföljd.

Vilket straff domstolen kommer fram till att du ska få, förutsatt att du blir dömd, är svårt för mig att säga exakt. Det är upp till rätten att göra en bedömning av hela händelseförloppet, gärningen och vilken påföljd som i så fall är lämplig för just dig.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo