Påföljden för bidragsbrott av normalgraden

2020-10-04 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan! Jag har gjort mig skyldig till bidragsbrott för 4 fall till Försäkringskassan. Jag har tagit ut VAB utan att ha rätt till det. Handlar om sammanlagt 12000 kr. Jag håller på att betala tillbaka på det. Men har nu åtalas. Och är rädd för att få fängelse för det här. Är tidigare ostraffad. Har 2 barn och ett tredje på väg. Kommer påföljden bli fängelse eller kan det enbart bli böter o villkorlig? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om domstolen dömer dig för bidragsbrott kommer du sannolikt dömas till villkorlig dom förenat med dagsböter. Därutöver kommer du även att få betala en avgift till brottsofferfonden. I mitt svar har jag först förklarat vad som krävs för att dömas för bidragsbrott. Därefter följer en förklaring till påföljden

Regleringen

Den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (bidragsbrottslagen 2 §). Om brottet är grovt döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år (bidragsbrottslagen 3 §).

Det sagda innebär att bidragsbrottet är ett farebrott (s.k. faredelikt). Det innebär att brottet är begånget när det föreligger en konkret fara för att bidraget eller förmånen betalas ut felaktigt. Det krävs alltså inte att en felaktig utbetalning har gjorts, det räcker med en reell fara för att så ska ha skett. Eftersom du har fått en utbetalning baserad på felaktiga uppgifter har faran redan realiserats. Objektivt sett är brottet därför begånget. Därutöver krävs det att du har haft uppsåt. Med det menas att du antingen ska insett att uppgifterna var felaktiga, eller att du lämnade de felaktiga uppgifterna med avsikt. Därutöver krävs en insikt om, eller en avsikt för, att felaktiga utbetalningar riskerar följa av de felaktiga uppgifterna.

Påföljden

Till att börja med måste en bedömning göras av om brotten är att anse som ringa, av normalgraden eller som grova. Om det utbetalda beloppet understiger 2000 kr är det en indikation på att brottet är att betrakta som ringa. Eftersom du fått sammanlagt 12,000 kr utbetalt på fyra poster utgår jag från att varje post motsvarade 3000 kr. Inget av de fyra fallen av bidragsbrott är därför att betrakta som ringa. När man bedömer om brotten är grova tar man hänsyn till bl.a. storleken på beloppen, om falska handlingar har använts och om gärningarna har ingått i en systematisk brottslighet (NJA 2012 s. 886). Eftersom varken beloppen är särskilt höga, eller det verkar vara tal om en systematisk brottslighet finns det inte grund för att rubricera brotten som grova. Brottsrubriceringen kommer sannolikt därför bli bidragsbrott av normalgraden. På det kan fängelse i högst två år följa.

Bedömningen som görs

Eftersom det är tal om ett lägre belopp och du inte förekommer i belastningsregistret sedan tidigare kommer fängelse inte att dömas ut. Jag skulle anta att domstolen kommer fram till att straffvärdet för brotten är 1-2 månaders fängelse. Av den anledningen kommer påföljden sannolikt bli villkorlig dom. Därutöver kommer sannolikt dagsböter dömas ut. Antalet dagsböter bestäms av brottens allvarlighetsgrad, och storleken på dagsböterna kommer sättas utifrån din personliga ekonomi. Eftersom det ingår fängelse i straffskalan kommer du även få betala en avgift till brottsofferfonden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91357)