FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/05/2020

Påföljdbestämning och straffmätning avseende snatteri begånget av 16-åring

Hej,

Jag är 16 år gammal och blev gripen på bar gärning av artiklar som kostade sammanlagt 400 kr och är tidigare dömd för ringa misshandel. Jag vill veta lite ungefär hur stor inverkan på min tidigare dom kan ha på de påföljder som kan tillkomma.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga är brottsbalken tillämplig (länk till lagen här, jag kommer förkorta den BrB nedan). Jag tolkar din fråga som att du har tagit stulit något i en butik (eller att det i vart fall rör sig om en liknande situation). Om det inte finns några andra omständigheter som talar åt försvårande eller förmildrande håll än värdet på det du tagit, så hade detta ansetts vara snatteri (8 kap. 2 § BrB). Värdegränsen för snatteri går numera vid drygt 1 250, men ett tillgrepp saker till ett lägre värde kan anses som stöld om omständigheterna är försvårande (t.ex. ficktjuv).

För snatteri kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. När man gör en påföljdsbestämning i ett sådant här fall är det denna skala man utgår från (29 kap. 1 § BrB). Utan att ha en total översikt av rättspraxis så är jag benägen att anse att detta är ett typiskt bötesfall. Utöver brottsbestämmelsens straffskala i sig finns det även andra saker man ska ta i beaktande. Däremot så kommer straffvärdet i sig (som bedöms enligt 29 kap. 1-3 §§) vara det som ligger till grund för valet av påföljd. Enligt 30 kap. 4 § råder det en presumtion mot fängelse, som kan brytas om straffvärdet är högre än ett år, beroende på brottslighetens art, eller ifall den tilltalade gjort sig skyldig till tidigare brottslighet. Eftersom du tidigare är dömd för misshandel så gäller den sista punkten för dig, men det faktum att straffvärdet för din gärning i sig samt att misshandelsbrott har ett annat skyddsintresse än snatteri, så är det högst otroligt att du skulle få ett fängelsestraff. Dessutom får domstol bara döma någon under 18 till fängelse om det finns synnerliga skäl, vilket det inte gör i ditt fall (30 kap 5 § BrB). Påföljden i ditt fall hade alltså med relativt stor sannolikhet blivit dagsböter (25 kap. 1 § BrB). Hur stora dessa böter ska vara får bestämmas genom den s.k. straffmätningen. Här kan förmildrande och försvårande orsaker göra bötesbeloppet högre eller lägre beroende på. Enligt 29 kap. 4 § BrB ska rätten ta hänsyn till tidigare brottslighet i försvårande riktning, vilket blir aktuellt i ditt fall (dock rör det sig om olikartade brottstyper och därför väger din tidigare brottslighet mindre tungt). Däremot finns även den så kallade ungdomsrabatten i 29 kap. 7 §, som talar till din fördel i och med att du är 16 (i regel utdöms ¼ av straffet då). Enligt praxis (NJA 2012 s. 16) har HD uttalat att man inte borde kunna döma ut mer än 120 dagsböter för enstaka bötesbrott avseende 18-20 åringar. Mig gissning är alltså får man anta att beloppet i ditt fall antagligen hade varit under detta.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?