FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott21/02/2021

Påföljd vid rattfylleri

Hej,

Blev tagen för rattonykterhet då jag blåste 0.93 och jag vet att det är grov rattonykterhet. Har en tidigare dom från 2016 avs. skadegörelse och betalade då 100 dagsböter vilket blev drygt 40000 i böter. Bor numer ensam och har ej försörningsplikt.

Fem frågor;

1, Vad blir troligaste påföljden?

2, Om fängelse, kan det omvandlas till fotboja med intensivövervakning?

3, Om fängelse, kan det omvandlas till villkorlig dom och böter? Hur lång lär villkorstiden bli och vad innebär det?

4, Om fängelse, kan det omvandlas till villkorlig dom, böter och samhällstjänst? Hur lång kan samhällstjänsten bli?

5, Vilken praxis finns avseende hur många dagsböter som ges och vad kan det tänkas bli i mitt fall?

Kort sagt vilka olika kombinationer av fängelse, böter, villkorlig dom fotboja och samhällstjänst finns i mitt fall? Har ansökt om alkolås och har det någon betydelse avs ovan om det blir beviljat eller inte?

I övrigt, självklart ångerfull och har tagit arbetets hjälp, frivilligt uppsökt socialtjänsten samt civila sjukvården för att hantera och utreda min problematik.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rattfylleri regleras i lag (1951:649) om vissa trafikbrott. I ditt fall är det fråga om grovt brott, då gränsen går vid 0.5 promille i utandningsluften, men även om föraren har varit avsevärt påverkad eller att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten, kan påverka allvarlighetsgraden av brottet (4a §). I följande svar kommer jag därför utgå från brottet grovt rattfylleri.

Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i minst 14 dagar och max två år (4a§ lagen om vissa trafikbrott). Det betyder att böter är uteslutet. Hur långt fängelsestraff din gärning motsvarar kan jag tyvärr inte besvara, då jag hade behövt mer information för at tkunna göra en ordentlig bedömning. Som utgångspunkt är fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom, valbara påföljder. Rätten ska fästa vikt vid de omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB), dvs villkorlig dom eller skyddstillsyn (se 30 kap. 1 § BrB). Det finns således en presumtion mot fängelse, som innebär att skyddstillsyn och villkorlig dom ska väljas före fängelse. Däremot finns det vissa faktorer som bryter presumtionen och medför att fängelse ska dömas ut (30 kap. 4 § 2 st. BrB). Den första omständigheten är om brottets straffvärde, alltså brottets allvarlighet, motsvarar ett års fängelse eller mer. Som sagt kan jag tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag hade behövt mer omständigheter kring ditt fall, men det är inte uteslutet. Den andra omständigheten som kan tala för fängelse är brottets art. Med artbrott avses brott som rättsordningen ser väldigt allvarligt på, varav rattfylleri är ett sådant artbrott. Den sista faktorn är om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Du har tidigare gjort dig skyldig till skadegörelse, vilket är till din nackdel i det här fallet. Tyvärr pekar därför mycket på att presumtionen mot fängelse är bruten och att du kommer dömas till fängelse.

För att sammanfatta är min bedömning att påföljden kommer att bestämmas till fängelse, men eftersom jag inte har all information kan jag inte dra en ordentlig slutsats. Dock bör olika kombinationer med fotboja, skyddstillsyn eller liknande, som du frågar om, vara uteslutet, eftersom presumtionen mot fängelse är bruten. En annan konsekvens av brottet är att ditt körkort kommer att återkallas om du blir dömd (5 kap. 3 § 1 p. c körkortslagen). Spärrtiden, det vill säga tiden som körkortet kommer vara återkallat, kommer bestämmas till minst ett år, eftersom brottet är grovt (5 kap. 6 § körkortslagen). Det är först efter spärrtidens utgång som du kan ansöka om körkort igen (5 kap. 13 § körkortslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Johannes LjusterängRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo