Påföljd vid olaga hot

FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja veta vad straffet är på om någon hotat via mail eller något sådant. Och så skulle jag vilja veta om detta innehåller något grovt hot. Detta gäller inte mig utan en jag känner."Du borde vara försiktig, du känner inte mig (så går det när man aldrig ses eller svarar) så du vet inte hur eller vem jag är, jag är väldigt ostabilt och impulsiv och soc människor har aldrig varit vänliga för mig, så det har jag inte varit heller tillbaka, det kan du fråga ****** ******** , hon vet bäst om någon..."
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Brottet som du beskriver kallas olaga hot och finns reglerat i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Olaga hot är bland annat hot om brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig fruktan för den hotades eller annans säkerhet. Även om det du beskriver inte innehåller något uttryckligt hot om brottslig gärning så kan det vara att anses som olaga hot eftersom bestämmelsen även omfattar förtäckta hot.

Vad som krävs för att brottet ska anses vara grovt framgår inte av lagtexten, men i förarbetena nämns att det bör krävas att brottet i betydande grad skiljer sig från normalfallet av olaga hot. Faktorer som kan vara avgörande är hotets innebörd, hur akut det framstår, om hotet riktas mot någon med särskilt skyddslös ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot.

Angående det hot som du har beskrivit så ställer jag mig tveksam till om det skiljer sig från normalfallet av olaga hot i sådan betydande grad att det ska ses som grovt olaga hot. Med det sagt vill jag framhålla att jag vet för lite kring själva omständigheterna för att med säkerhet uttala mig om brottets grad då jag till exempel saknar information om den hotades ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot.

Vad gäller själva straffet framgår det av bestämmelsen att straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grov, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Jag hoppas att du genom detta fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82638)