Påföljd vid flerfaldig brottslighet

2015-09-13 i Påföljder
FRÅGA
Två fall av misshandel, ett fall av våldtäkt som anses mindre grov, grovt rattfylleri samt bilstöld. Är det verkligen rimligt med bara 1år och tre månaders fängelse? Känns som "bonus" att göra flera brott samtidigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilket straff som utdöms för ett begånget brott bestäms genom s.k. straffmätning. Denna straffmätning sker genom olika led;

1. Konstruktion av en s.k. straffskalan i det konkreta fallet
2. Fastställande av det s.k. straffvärdet
3. Beaktande av straffskärpande respektive straffmildrande omständigheter

Vilken straffskala som man utgår från kan läsas ut direkt ur lagrummet för det aktuella brottet. För misshandel är exempelvis straffskalan fängelse 14 dagar till 2 år, eller om brottet är ringa, böter eller fängelse 14 dagar till 6 månader (se 3 kap 5§ jämte 26 kap 1§ BrB). När en gärningsman däremot döms för flera brott, utgår en påföljd för den samlade brottsligheten och därför får en helt egen straffskala skapas i det enskilda fallet.

Straffskalan blir då det minimum som stadgas för det av brotten som har högst minimum, medan maximum höjs i enlighet med 26 kap 2§ (när det gäller fängelse). I fallet du beskriver ovan, skulle straffskalans minsta straff alltså bli fängelse 14 dagar. (Se 3 kap 5§, 6 kap 1§ och 8 kap 1§ BrB samt 4-4a§ Lag om straff för vissa trafikbrott) Böter kan inte dömas ut som gemensamt straff eftersom det kräver att böter ska kunna dömas ut för vart och ett av brotten – och böter kan inte utdömas för våldtäkt, se 25 kap 5§ jämte 6 kap 1§ BrB. Vad gäller straffskalans maxstraff, så kan straffet sättas högre än vad som är maxstraffet för det svåraste av brotten men får inte överstiga det högsta straffet med 2 år. I ditt fall så kan maximum därmed överstiga 4 år (våldtäkt är det brott som har högst maxstraff) men inte 6 år. Straffskalan blir alltså fängelse i 14 dagar – 6 år.

För att sedan avgöra var på straffskalan straffet ska hamna, måste brottslighetens straffvärde bedömas. Straffvärdet kan sägas vara ett uttryck för vilken grad av förkastlighet ett visst brott har. Straffvärdet består av dels den konstruerade straffskalan, dels måttet av svårhet som gärningen i det enskilda fallet anses ha. Vid flerfaldig brottslighet lägger man inte tillsammans straffvärdena för varje brott utan uträknar ett gemensamt straffvärde för de begångna brotten. Detta innebär, som du påpekar, att man får en sorts ”straffrabatt”. Denna straffrabatt kan kännas orättvis, men finns av den anledning att man annars vid flera mindre allvarliga brott hade kunnat komma upp i ett sammanlagt straffvärde som motsvarar brott av betydligt allvarligare slag. Till exempel hade ett tiotal snatterier kunna ge ett fängelsestraff som motsvarar ett straff för grov misshandel, vilket inte har ansetts önskvärt.

Bedömningen av straffvärdet görs enligt 29 kap 1-3§§ BrB. Det som ska beaktas är den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som hen haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Därefter tar man hänsyn till de uppräknade omständigheter som kan påverka straffet i förmildrande eller skärpande riktning. Exempel på förmildrande omständighet är brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (se 29 kap 3§ 1p BrB). Ett exempel på försvårande omständighet är om gärningsmannen visat stor hänsynslöshet (se 29 kap 2§ 2p BrB).

Som framgått föregås valet av påföljd av en mängd bedömningar, och vad den slutliga påföljden är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I fallet du beskriver kan alltså straffet blivit allt mellan 14 dagar och 6 år.

Hoppas detta var till hjälp!

Vänligen,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1349)
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

Alla besvarade frågor (85427)